Standardside

Generalforsamling Grundejerforeningen Isabellavænget d. 12. marts 2013

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Aflæggelse af regnskab

 

4. Forslag fra medlemmer

 

5. Vedtagelse af budget og kontingent

 

6. Valg af bestyrelse

 

7. Valg af suppleanter

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

9. Vejfest

 

10. Eventuelt

 

 

 

1. Anders blev valgt som dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og dermed myndig.

 

2. Formanden berettede om årets forløb.

 

Bestyrelsen har i årets løb, arbejdet med forskellige tiltag i vænget. Vi har undersøgt muligheden for at bruge energibesparende LED lyskilder i gadelamperne. Det kan desværre kun lade sig gøre, hvis hele lampehovedet udskiftes. Så vi har udskudt det til lampehovederne skal udskiftes af andre årsager.

 

Vi har modtaget skødet for området og det er nu tinglyst til grundejerforeningen.

 

Der var problemer med områdets kloakker i sommer. De viste sig at pumpestationen ved regnvandsbassinnet havde været udsat for lynnedslag, hvilket havde slået pumpen ud. Automatikken blev hurtigt ordnet af spildevandsforsyningen, så alt fungerede igen.

 

Den årlige vejfest blev afholdt i sommer. Det  var som altid en god fest, endnu engang trods det kedelige vejr. En tak skal lyde til festudvalget og alle medhjælperne. Tak til Henrik for lån af telt. Tak til Per og Gaby for atter at lægge grund hertil.

 

Derudover blev der afholdt vængedag i efteråret, hvor der blev plantet træer og buske på det grønne stykke ved indkørslen til vænget. Derudover blev der ryddet op og malet.

 

Der har været fraflytninger fra vænget i årets løb. Vi har måttet sige farvel til beboere, men samtidig kan vi glæde os over de nye beboere som er kommet til. Velkommen til de nye beboere i vænget.

 

Vores vænge er generelt et godt og trygt sted at være. Dog opleves det fortsat, at der køres for stærkt i vænget. Vi vil gerne opfordre til, at alle hjælpe hinanden med at holde farten nede. Der skal køres efter forholdene.

 

 

 

3. Regnskabet gennemgås.

 

De skyldige kontingenter er betalt

 

Regnskabet godkendes.

 

 

 

4. Der er indkommet 6 forslag fra Isabellavænget 27.

 

Forslag 1 - Der køres fortsat for stærkt i vænget.

 

De eksisterende bump er for flade. Der foreslås flere og højere bump.

 

Bestyrelsens umiddelbare vurdering er at det vil koste op mod  75.000 kr. for 3 nye bump.

 

Det foreslås, at man omdeler et brev til samtlige beboere, hvori  det indskærpes at hastigheden i vænget skal overholdes ellers ser grundejerforeningen det nødvendigt at etablere flere og højere bump, og hvad det vil koste de enkelte beboere.

 

Det foreslås at indsnævre det første sving, så der kun kan passere en bil ad gangen. Hermed vil folk få fokus på at sænke hastigheden. Indsnævringen kunne evt. bestå af trækasser med træer i.

 

Der er snak om hvorvidt man mener et hastighedsskilt eller legende børn skilt vil hjælpe, men da dette tidligere er blevet besluttet ved en generalforsamling, besluttes det, at der opsættes legende børn skilt gerne med hastighedsanvisning på.

 

Dette indkøbes og opsættes på vængedagen.

 

 

 

Forslag 2 - Udskiftning af ødelagte kantstene.

 

De ødelagte kantstene vil blive udskiftet/repareret som tidligere lovet.

 

 

 

Forslag 3 - Sten i græsrabatterne og i skel mod vej skal fjernes.

 

Der er forskellige holdninger til hvorvidt de placerede sten er til gene eller ej, og hvorvidt man ønsker at fjerne disse. Det opleves at græsset bliver ødelagt af kørsel.

 

Der stilles spørgsmålstegn ved om det stillede forslag er i strid med hvad man som grundejerforening kan gøre. 

 

Bestyrelsen oplyser at det stykke uden for skelpælene mod vejen er grundejerforeningens  og det er beregnet til vigeplads, da vejen ikke er særligt bred.

 

Det foreslås om græsarmering kunne være en mulighed, hvor der er behov for vigepladser. Hvad koster græsarmering?

 

Der er ikke enighed blandt de fremmødte om  en løsning. Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge juraen i forhold til ovenstående.

 

   

 

Forslag 4 - Gadebelysning skal lyse længere tid i weekenden.

 

Gadebelysningen er generelt i uorden. Uret som styrer lyset er i stykker. Der er bestilt nyt til montering.

 

Det koster mere at have lyset mere tændt. Bestyrelsen foreslår at man kan skubbe tændingen lørdag og søndag morgen. Hermed bliver det omkostningsneutralt, at have lyset længere tændt om aftenen/natten i weekenden.

 

Der var enighed om dette.

 

 

 

Forslag 5 – Opførsel af belysning på stien mellem Isabellavænget og Paulinevænget.

 

Der er taget kontakt til grundejerforeningen i Paulinevænget og planen er at Paulinevænget betaler for opsætning af lampen og Isabellavænget betaler el-forbruget.

 

Vi afventer generalforsamling i Paulinevænget mhp. endelig godkendelse af aftalen. Vi afventer besked.

 

 

 

Forslag 6 – Snerydning.

 

Der spørges ind til vores snerydningsordning.

 

Vores snerydningsordning er en tilkaldeordning, og det er Per som har mandat til at bestille snerydning. Prisen er 500 kr. pr. snerydning og 500 kr. pr. saltning. Vi er en C-vej på lige fod med alle andre villaveje i Odense Kommune. Det vil sige, de kommer først og rydder vores vænge, når der er styr på A- og B-veje.

 

Det står til diskussion hvornår der er behov for snerydning. Nogle grundejere oplever, at der har været behov for snerydning  denne sæson, mens andre oplever at der ikke har.

 

Der snakkes lidt frem og tilbage om hvad alternativet til vores nuværende ordning kan være. Hvad vil prisen være for at få ryddet sit eget stykke? Hvad er prisen for en fast ordning?

 

Der enes om at beholde den nuværende ordning, men bestyrelsen opfordres samtidig til at bruge snerydning lidt mere.

 

Bestyrelsen påtænker at udsende snerydningsbrev til efteråret, for at få ridset snerydningsordningen op og minde grundejerne om, at ansvaret for snerydning ud til midten af vejen påhviler den enkelte grundejer. Samtidig vil vi opfordre grundejerne til at bruge vores gruskasse og få gruset vejen efter rydning.

 

 

 

5. Budget gennemgås.

 

Bestyrelsen ønsker at fastholde det årlige kontingent på 1500 kr. pr. hustand.

 

Budget godkendes og kontingent vedtages.

 

 

 

6. Rune Bøwig, Torben Olsen og Tina Mikkelsen genvælges til bestyrelsen.

 

 

 

7. Carsten Knudsen genvælges som suppleant. Sanne Wagner vælges som ny suppleant.

 

 

 

8. Steen Holm genvælges som revisor. Jakob genvælges som revisorsuppleant.

 

 

 

9. Vejfesten afholdes lørdag d. 1. juni.

 

Der nedsættes festudvalg bestående af Jakob, Kenneth, Steen (og Per).

 

Jakob efterspørger et niveau for prisen for mad til vejfesten. Der enes om et max. beløb på 150 kr. pr. voksen.

 

 

 

10. Der efterspørges husnummerskiltning. Det opleves at mange kører forkert.

 

Bestyrelsen er i gang med at indhente priser herpå. Planen er at skilte indkøbes og opsættes på vængedagen.

 

Der afholdes vængedag søndag d. 12. maj kl. 10. Nærmere besked følger.

 

 

 

Vejbelægningen slår revner hvor opgravning til fjernvarmen har været. Rune oplyser, at han er opmærksom herpå og at det skal repareres så snart vejret tillader det.

 

Ukrudt som gror i asfalten skal fjernes ellers ødelægger det asfalten.

 

Grundejerforeningens hjemmeside : www.isabellavaenget.dk

 

Referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2013.

Sidste møde.

Referat godkendt.

Siden sidst.

Ved vængedagen 22.september var der desværre ikke mange deltagere, men de få der var mødt op tog en god tørn og fik både sat skiltet med legende børn op og luget ukrudt ved vores allé og på fællesarealet, samt gødet græsplænen på fællesarealet.

Tak for hjælpen.

Fremadrettet vil bestyrelsen udpege en der bliver ansvarlig for dagen. Opgaven går på skift. På sidste bestyrelsesmøde inden en vængedag laver bestyrelsen en liste med opgaver.

Bål bør startes kl. 10.00, så gløderne er klar inden 12.00.

 

Ødelagte kantsten er blevet lavet, så det igen ser fint ud med kantsten i vænget.

 

Dæmpning af hastigheder i vænget

Der har været flere ønsker om at forbedre sikkerheden ved T-krydset ud for nr. 6, fordi der har været flere tilfælde hvor nogle fra nord og vest har været tæt på at ramme sammen.

Høj hastighed og dårligt oversigtsforhold har skylden.  

Bestyrelsen blev enige om at der med fordel kunne etableres fartdæmpning, så man kørte langsomt ind i krydset fra nord og vest.

Rune laver tegningen til myndighedsbehandling af opsætning af fartdæmpende bump færdig.

 

Snerydning

Snerydning i vænget blev gennemgået og bestyrelsen understreger igen det er den enkelte grundejers PLIGT at rydde for sne foran deres grund helt ud til midten af vejen.

Hvis bestyrelsen vurderer, at der kommer mere end hvad grundejerne kan rydde selv, bliver der bestilt snerydning. Det er meget dyrt og de kommer ikke til vores vænge før de store veje er ryddet alligevel, så fat nu skovlen grundejere.

Tina laver snefolderen færdig, og sender rundt til bestyrelsen inden d. 15 november.

 

Økonomi

Der er desværre mange der ikke formår at indbetale deres kontingent til grundejerforeningen. Det er ærgerligt for pengene går bl.a. til lys i gadelygterne og det er del vel ingen som vil undvære.

Fristen er 1.maj, så en opfordring til grundejerne: Lav nu den faste overførsel!

 

Eventuelt

Der er efterhånden mange der har oplevet gåsebiller og deres larver. Desværre har de en tendens med at ødelægge græsplænerne. Man kan evt. søge på nettet, men der er ikke nogen lette løsninger, desværre.

 

Næste møde

Julemøde d. 11. december kl. 19.00 Hos Torben

Første møde i det nye år bliver 10. februar 2014 kl. 19.30, hos Julie i nr. 20. 

 

 

 

 

Referat af Isabellaparkens grundejerforening den 26. august 2013

 

1.0  Referat godkendt.

 

2.0  Skiltestatus

2.1  Skilte er bestilt og betalt. Julie rykker for leveringen.

2.2  Der blev under dette punkt drøftet en evt. nødvendighed af vejchikane på hjørnet ved nr. 28, begge veje inkluderes. Intet blev besluttet.

2.3  Der søges tilladelse hos Odense kommune vedr. opsætning af evt. vejchikane.

 

3.0  Trampesti status

3.1  Der tales med ejeren af jordstykket bag ved nr. 31, 33, 20, 18 og 16. De nævnte grundejere er indforstået med en ”trampesti” op til deres grunde mod marken.

 

4.0  Vængedag, folder.

4.1  Der afholdes vængedag den. 22. september kl. 10.00. Tina laver en folder og får den omdelt.

4.2  Snobrød arrangeres til børnene og diverse lege, såfremt tilmeldingen bliver tilstrækkelig.

4.3  Følgende opgaver er til hensigt at bliver udfærdiget: Vask af gadelygter, Kontrol af kloaker for evt. grus mm., generel vedligeholdelse af fællesarealer og opsætning af indkøbte skilte.

4.4  De fortsat ødelagte kantsten skal laves af ekstern hjælp. Torben har ansvaret for dette sker inden vinteren.

 

5.0  Vinterbrev vedr. Snerydning.

5.1  Tina laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde vedr. et ”Vinterbrev” med en opdatering til alle grundejere om, hvilken ordning vi har i Isabellavænget, og hvilket ansvar den enkelte grundejer påtog sig ved erhvervelse af en grund i tilfælde af sne/glatføre generelt.

 

6.0  Eventuelt.

6.1  Der blev gjort opmærksom på, at der snart var ”Lumbyfest” og alle der betalte forud kunne få plads ved et ”Isabella” bord. Der er allerede stor tilslutning, og det plejer at være en hyggelig aften.

6.2  Der har været diskuteret tidligere i bestyrelsen, hvorvidt vi kunne overgive vedligeholdelsen af vej og belysning til kommunen i en såkaldt ”serviceaftale” Muligheden er henlagt af Odense Kommune for ubestemt tid, og derfor optages der ikke længere grundejerforeninger under denne ordning. 

 

7.0  Næste bestyrelsesmøde.

7.1  Onsdag den 30. oktober kl. 19.30 hos Carsten, Isabellavænget 4.

 

 Referat: Torben, Isabellavænget 13.

 

 

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen onsdag d. 19.06.13 kl. 19.30 hos Sanne nr. 33

 

 

 Tilstede: Per, Julie, Rune, Torben & Sanne

 Afbud: Tina & Carsten

  

Pkt. 1.  Referat fra møderne 26.02.13 og 19.04.13 godkendes.

 

Pkt. 2. Her tales om nedenstående:

 

Skilte

 Rune har bestilt nummerskiltene og de afsendes snarest fra fabrikant.

 • Rune snakker med nr. 28 vedr. opsætning af nummerskiltet på deres hjørne.
 • Julie har fundet skilte vedr. ”legende børn” samt ”hundeskilt”. Vi bliver enige om disse og de bestilles af Julie inden længe.

  

Vedligeholdelse af vej

 •  Julie har undersøgt hvad det koster at få kommunen til at vedligeholde vejen og det bliver kr. 530,- pr. grundejer pr. år (trækkes over ejendomsskat) Denne ordning inkluderer vedligehold af asfalt, kantsten, kloaksystem,  fortov, snerydning samt evt grusning. Den indbefatter ikke vedligehold af lygtepæle. Der snakkes på mødet om at få en fra kommunen ud og fortælle om ordningen – enten på bestyrelsesmøde eller generalforsamlingen. Sanne tager kontakt til kommunen vedr. info.
 • De ødelagte kantsten skal ordnes. Torben tager affære i denne sag og kontakter entreprenør.
 • Vi aftaler at udarbejde et ”vinterbrev” til grundejere mhp på præcisering af pligt i forbindelse med snerydning jf. Lovgivningen. Dette gøres på et efterårsmøde.
 • Der er en del ukrudt i vejkant/langs fortov som ødelægger asfalt. Torben tager kontakt til vores havemand vedr. ukrudtsbekæmpelse.
 • Hvis der springer en pære i en lygtepæl – kan grundejer afhente en ny hos Per.

  

Trampestien

 •  Per har talt med alle grundejere som bor ud mod marken (mod Bladstrupvej) og alle har meldt positivt tilbage vedr. evt anlæggelse af trampesti. Han tager nu fat i landmanden, som ejer marken som videre step.

 

Vejfest

 •  Status på vejfesten er, at der er kommet mange positive tilbagemeldinger. Lækkert vejr, glade børn, god mad. Budgettet blev holdt. Vi skal finde nyt sted at låne borde næste gang – Per undersøger med Møllen.

  

Byfest

 •  Der er byfest lørdag d. 31. august. – der plejer at være et ”Isabellavænget-bord” – opfordring til at deltage i dette hyggelige arrangement.

 

Fælles spisning

 •  Snak om den månedlige fællesspisning på skolen. Torben og Per kan varmt anbefale at deltage i dette. Hyggeligt for børnefamilier og god mad.

 

Vængedag

 •  Vi aftaler efterårets vængedag – datoen bliver d. 22. September. Skrivelse om indhold og tid udleveres til grundejere, når vi nærmer os.

 

Næste møde

 •  Næste møde i grundejerforeningen er d. 26. 08.13 kl. 19.30 hos Torben

 

 Sanne Wagner

 Referant

 

 

 

 

 

 Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2013 hos Rune.

Sanne blev budt velkommen i bestyrelsen og sat ind i bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamlingensn punkter blev kort gennemgået.

Tina viste den nye fine folder til nye beboere i vænget. Den blev gennemgået og Tina finpudser den. 

Næste møde er d. 27.maj kl. 19.30 hos Sanne.

Ref. Rune.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2013 hos Per

 

 Generalforsamling.

 

 Der er delt indbydelser ud den 22. februar, og der er på nuværende tidspunkt ikke kommet nogen forslag.

 

Tina og Julie tager hjemmebag med. Rune og Julie tager vand med til te, Torben køber øl, vand, bægre, servietter, kaffe og te.

 

Anders har sagt ja til at være dirigent.

 

Tina laver et infobrev, med angivelse af dato for vejfest og forårsrengøring, samt opfordring til at lave en fast årlig overførsel af kontingent. Infobrevet deles ud sammen med referat fra generalforsamlingen.

 

 Eventuelt.

 

 Der mangler indbetaling af kontingent for 2012 fra 14 hustande.

 

 Rune og Jan undersøger, hvorfor vores gadelys pludselig lyser meget ustabilt.

 

Per køber pærer, så der kommer 125 watt i alle lamper.

 

 Isabellavænget nr. 38 er blevet solgt.

 

 Tina udarbejder en velkomstfolder til nye beboere.

 

 Julie og Tina undersøger muligheden for at overdrage vedligeholdelse af vej, lamper og snerydning til Odense kommune mod betaling.

 

Rune undersøger prisen for asfalt.

 

 Rune sletter web@... på hjemmesiden.

 

 Torben opretter Nem konto.

 

 Julie bestiller skilte til området med ’legende børn’ og ’fjern hunde efterladenskaber’ og

 

3 ’husnummerskilte’ (lige numre 8 – 26) (lige numre 28 – 42) (ulige numre 5 – 33),

 

så de kan sættes op til forårsrengøringen.

 

 Næste møde bliver hos Rune fredag, den 19. april kl. 19:00, hvor der efter et kort møde, vil være ’sammenskuds’ påskefrokost.

 

 

 

Referent: Per

 

Referat bestyrelsesmøde 18. januar 2013

 

Siden sidst.

Der har været en fraflytning fra vænget, men vi byder de nye beboere velkommen. 

Der mangler referat fra bestyrelsesmødet i oktober (referent Kristina?)

 

Generalforsamling

Per laver indkaldelse, når han får regnskab fra Torben.

Det forventes at generalforsamlingen kommer til at ligge i staten af marts.

Julie reserverer aulaen på skolen.

De sidste opgaver vedr. generalforsamlingen aftales på næste møde.

 

Snerydning

Der har været spurgt til hvorledes det foregår med snerydning i vænget.

Det koster 500.- pr. snerydning og 500.- pr. grusning/saltning.

Bestyrelsen bestiller ovenstående, når det er nødvendigt.

 

Eventuelt

Tina laver oplæg til velkomstfolder til nye beboere.

Per bestiller 10 stk. pærer med 125W.

Status lampe ved Paulinevænget er, at vi afventer deres bestyrelse skal svare vedr. om de accepterer økonomien i etableringen ligger hos dem.

Forårsrengøring afholdes 12. maj. Der skal laves en folder.

Vejfest afholdes d. 1. juni.

 

Næste møde er 26. februar hos Carsten