Bestyrelsesmøder i 2011
Referat d. 2. november 2011

Deltagere: Rune, Julie, Per, Torben og Tina (referent)

1.        Referatet
fra sidste møde blev godkendt

2.        Hjemmeside

Hjemmesiden har været nedlagt pga. dankortproblemer, men virker igen.

3.        Status på vejprojekt

Asfalten ud for nr. 25 er ikke blevet repareret.

En lygtepæl er stadig for lav. Rune sender en mail til Kurt Frandsen og rykker for udbedring af dette.

Der er kantsten der er beskadiget ud for nummer 22. Beboeren er blevet gjort opmærksom på at de skal udbedres.

Betaling af opkørsler – Torben rykker de grundejere der mangler.

Vejbelysningen er blevet justeret så lyset tændes ca. kl. 5.30.

Stien langs fællesarealet er blevet rettet op og der er blevet sået græs.

4.        Siden sidst

Nr 1 er solgt og rygtet siger at nr 23 også er solgt. Nr 33 er solgt. Vi glæder os til at byde nye beboere velkommen.

Vi vil lave en kort folder til nye beboere på Isabellavænget. Tina udarbejder et forslag. Folderen skal indeholde:

a.        Velkommen til Isabellavænget

b.       Præsentation af grundejerforeningens bestyrelse og hjemmesiden

c.        Kontaktoplysninger

d.       Kontingent fastlægges ved generalforsamlingen der normalt afholdes i februar

e.       Vejfest afholdes i forsommeren

Fem kontingenter er ikke blevet betalt, Torben rykker grundejerne

5.        Kommende aktiviteter

a.        Jacob og Jan laver låget til gruskassen på fællesområdet og samler børnebænken.

b.       Per sørger for levering af grus

c.        Vi besluttede at vi køber et partytelt til vores vejfester. Vi har fundet et godt tilbud og Rune undersøger det.

d.       Per køber flere 125W pærer til gadebelysningen

6.        Evt.

a.        Nyt tilbud på vedligeholdelse af fællesareal. Havemanden var ikke blevet gjort opmærksom på at der kom pilehytter, bålsted, bord og bænkesæt mm. Han har accepteret dette i år, men har sendt et nyt tilbud hvor flytning af div. Genstande indgår. Prisen er højere end i år.

b.       Status på ejendomsskat. Den ene sag er afgjort. Inden d. 10 november vil alle, der er med i klagesagen, få penge tilbage som de har betalt for meget i ejendomsskat. Der vil komme et brev fra skat. Den anden sag hvor vi har klaget over at vi fik for lidt i fradrag for forbedringer, er ikke afgjort endnu.

7.        Næste møde

Vi holder julemøde uden referat d. 14. december kl 19.30 hos Torben.

Referat 25. august 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 25/8-2011 hos Julie

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst.

 

Referat godkendt.

 

 1. Siden sidst.

 

Kurt Frandsen er kontaktet for at reklamere for den beskadigede asfalt.

Asfalten ud for nr. 25 vil blive repareret. Øvrige skader kan udbedres i varmt vejr.

 

Der har været slamsugning i hele området. Regningen er betalt.

 

De manglende dele til børnebænken er skaffet og børnebænken vil blive lavet færdig af Jakob og Torben.

 

Status på kontingent. Der mangler 5 indbetalinger.

 

Fodboldmål til fællesområdet er indkøbt og nettene vil blive monteret.

 

Rune har fået fat på Kurt Frandsen vedrørende de sidste mangler. Der er opsat en ekstra gadelampe ud for nr. 7. Lampen er for lav i forhold til de øvrige lamper. Der er givet besked herom til Kurt Frandsen.

Bumpene er blevet afmærket.

Rune kontakter kommunen for endelig godkendelse af området.

 

Nr. 40 og 42 har betalt for den ekstra asfalt.

Der vil blive fulgt op på den manglende betaling af opkørsel ved nr. 27.

 

Det er besluttet at pærerne i gadelamperne skal skiftes til de stærkere pærer på ca. 125-130 watt.

Lysføleren skal justeres. Julie har ansvaret for udførelsen af dette.

 

 1. Status på vejprojekt.

 

Se under punkt 2.

 

 1. Afslutning af fællesarealprojekt.

 

Arealet langs fortovet skal fræses og sås til. Stien ind mod Paulinevænget skal rives og sås

til. Stien ind til boldbanen skal laves færdig.

Torben undersøger pris ved havemanden. Bestyrelsen accepterer max. pris på 8000 kr.

Alternativt indhentes tilbud andetsteds.

 

 1. Eventuelt.

 

Bestyrelsen snakker om mulige løsninger på at stoppe, at der bliver skåret hjørner. Der er forslag om at placere nogle store sten på de ramte hjørner.

 

Næste møde er hos Tina d. 2/11-2011 kl. 19.30

Referat 18. maj 2011

Referat fra bestyrelsesmøde den 18.maj 2011 hos Carsten.

 

 1. Asfalten er beskadiget flere steder, bl.a. ud for Carsten, Rune og Steen. Rune kontakter Kurt for at reklamere.
 2. Der er meget sand i afløbene i vejkanten, så Rune bestiller slamsugning. Prisen er ca. 1000,kr.
 3. Der skal findes en løsning til tyverisikring af vores bænke, evt. med en kæde og en hængelås.
 4. Der mangler nogle huller, samt nogle skruer til børnebænken. Torben kontakter leverandøren, for at få en skabelon, samt de manglende dele.
 5. Status på kontingent til grundejerforeningen er at der mangler 9 indbetalinger.
 6. Der indkøbes 2 fodboldmål til fællesområdet.
 7. Rune har forsøgt at kontakte Kurt Frandsen vedrørende de sidste mangler, gadelampe, fortov, asfaltafslutninger og afmærkning af bump. Desværre uden respons.
 8. Der skal følges op på betaling af opkørsel ved nr. 27 og ekstra asfalt ved nr. 40 og nr. 42.
 9. Torben gjorde opmærksom på at der er store prisstigninger på el. Vi skal have justeret lysføleren, så gadelyset tænder senere om aftenen.

 

Næste møde afholdes hos Julie torsdag, den 25. august 2011 kl. 19:30 hos Julie.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. april 2011 hos Tina

Deltagere: Rune, Per, Torben, Julie, Carsten og Tina (referant)  

1.       Godkendelse af referatet fra sidst

Bestyrelen godkendte referatet fra generalforsamlingen

2.       Konstituering af bestyrelsen:

      Formand: Rune

Næstformand: Per

Kasser: Torben

 

3.   Velkommen til bestyrelsens nye suppleant

4.       Asfalt, kantsten etc.

De kantsten der er blevet ødelagt i vinter, vil blive repareret i løbet af året.

Status på vejprojektet: Regningen på opkørsler, kantsten mm. har vi ikke betalt fordi vejprojektet ikke er færdiggjort.  Der mangler følgende:

·         Vejbelysning, der mangler 2 lygtepæle

·         Asfalthjørner, afslutninger ved nr. 25 og nr. 18

·        Der mangler fortorve. Betyrelsen mener der står at der skal lægges fortorv og vil gerne se dokumentation fra kommunen, hvis dette ikke skal anlægges. Denne har Finn Thomsen ikke leveret.

·        Husnummerskilte

·        Afmærkning af bump

Der mangler en endelig godkendelse af udførslen f udstykningen.

5.       Evaluering af generalforsamling

Der var et pænt fremmøde og en god diskussion af dagsordenen.

6.       Økonomi - kontingent

Alle skyldige kontingenter er indbetalt til og med 2010.

7.      Biler parkeret på vejen

Efter opfordring fra flere grundejere henstiller vi til, at al daglig parkering foregår på egen grund. Vejen er ikke ret bred, så det er generende at der holder biler på vejen.

8.       Fællesområde

Der er etableret pilehytter på fællesområdet og der afholdes arbejdsdag på lørdag d. 9. april.

9.       eventuelt

Der trænger til en oprydning på vænget. Hvis der er tid til det på lørdag, bør der ryddes op.

Torben undersøger hvad det vil koste at få fræset de tomme grunde. På næste møde drøfter vi hvordan vi griber det an.

Mange brønde er stoppet af sand, derfor bestilles en slamsuger til at suge alle brøndene i vænget så der ikke kommer sand i stikledningerne. Rune bestiller slamsugeren.

Næste møde: Onsdag d. 18. maj kl. 19.30 hos Carsten

 

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 28. Februar 2011.

Deltagere: Torben, Per, Tina, Rosa og Rune (referent) 


Emne: Generalforsamling

 

1.        Praktisk:

Torben handler ind vand/øl og slik. Sevietter, plastikkopper, fyrfadslys og en gestus til dirigenten.

Tina bager.

Rikke bager og afhenter nøgle.

 

2.        Beretning

Emner gennemgået med bestyrelsen.

 

3.        Regnskab

Kasseren fremlagde regnskabet, god økonomi.

 

4.        Forslag

Der er PT ingen indkomne forslag.

 

5.        Budget / kontingent

Rune undersøger pris på vejbelægning.

Per undersøger alternativ pris på græsslåning.

 

6.        Valg af bestyrelse.

Per, Torben og Rune er på valg. Alle genopstiller.

 

7.        Vejfest Tina laver miniindbydelser til vejfest / kontingent til uddeling på generalforsamlingen.

 

8.        Eventuelt

Legepladsudvalget skal til at arbejde, det bringes op på generalforsamlingen.

Per laver seddel til nyvalgte med næste møde og sted.

Bestyrelsen mødes kl. 19.00 på skolen.

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 5/4 – 2011 hos Tina.

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2011 hos Rune
Deltagere: Per, Torben, Rikke, Tina, Rune og Julie. 

 

1.       Siden sidst

Der har der været kontakt til Kurt Frandsen der har reageret på brevet omkring manglerne i vænget. Der er intet hørt fra Finn Thomsen.

 

2.       Asfalt etc.

Asfalten er lavet men der er ikke udført kanter, dem har Kurt dog lovet at de ville blive lavet snarest.

Belysningen mangler godkendelse og vejbumpene er ikke markeret endnu.

 

Per undersøger antallet af kantsten aftalt ved mødet i november og det bliver sammenholdt med antallet på fakturaen. Per måler de udførte opkørsler og sammenholder dem også.

Fortovet i vejsiden er med i lokalplanen, men ikke udført. Dette forhold skal godkendes af Odense Kommune inden vi overtager området.

 

3.       Generalforsamling

Det aftaltes at generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 10. marts (Det bliver tirsdag den 8. marts, for der er aulaen ledig).

Rune laver dagsorden med indhold som aftalt.

Julie, Tina og Rikke bager.

Torben køber Øl og vand +lidt til den søde tand.

Vi sender indkaldelsen ud søndag d. 20 marts = to uger og to dage før.

 

4.       Eventuelt

Det er forespørgsel på om der er brug for Forsikring af bestyrelsens arbejder.

Det er kun i forhold til arbejdsudførende ansat af Grundejerforeningen der kan være brug for forsikring (arbejdsskadeforsikring).

I forhold til problemerne med de tekniske forhold, kunne det blive nødvendigt med ansættelse af en advokat for at få tingene på plads i forhold til Finn Jet ApS. Dette tages der stilling til når det kommer til en overdragelse.

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 28/2 - 2011.

 

                             REF. RCB

 

 

Overskrift 1