referater fra bestyrelsesmøder
Mødereferat 11

Referat af Isabellaparkens grundejerforening den 10 august 2009

 

1.0   Referat godkendt.

 

2.0   Økonomi

2.1   Kontigentstatus. Vi er nu midt i andet år og har besluttet, at de få som ikke har indbetalt igen vil blive opsøgt af betyrelsen. Der mangler for første år to indbetalinger og andet år syv indbetalinger. Torben tager sig af denne opgave at indkassere pengene.

2.2   Økonomien er gennerelt meget god, men dette skyldes jo den manglende færdiggørelse af området og derved forsat ingen vedligeholdelse.

2.3   Det blev besluttet at oprette en ”lukket” konto til vores fremtidige vedligeholdelse af vejbelægning. Der overføres 2 x 7.200 kr. som er afsat i henhold til budget 2008 samt 2009.

 

 

3.0   Fællesområde.

3.1   Hunde pigtogram købes. Det blev besluttet, at vi køber tre stk. og håber, at de vil blive respekteret fremover af alle der færdes i vores fælles område. Julie og Tina køber. Max. Kr. 500 pr. stk.

3.2   Et legendebørn pigtogram købes og sættes op ved indgangen til vore vænge. Vi henstiller selvfølgelig til ansvarsbevist kørsel i vænget, da mange børn færdes frit i området. Julie og Tina køber. Max. Kr. 1.000

3.3   En evt. jernlåges omkostning ved tilkørelsesvejen til vandbassin. Rune vender tilbage med pris.

3.4   Det blev besluttet, at bestille Ole maskinstation og få styr på vores jordvolde på fællesarealet, da Finjet pludselig ikke vil starte på hans del af projektet med mindre vi selv er klar. Rikke og Julie for styr på dette snarest muligt.  

 

4.0   Finjet A/S

4.1   Foreningen har modtaget brev fra advokaten. Rune svarer, at vi vil gerne overtage dog skal udstykningen tilende udføres inden et ejerskab kan underskrives. Det er ikke foreningen der forsinker denne proces, men derimod Finjet A/S.

4.2   Kantsten. Brev sendes og betyrelsen tager kontakt til de skadeslidte grundejere. Vi vil gerne være behjælpelig med at hjemtage tilbud på oprettelse/udskiftning af de ødelagte kantsten.

4.3   Brev til grundejerne af de ubebyggede grunde udskudt til foråret. Dog står det jo naboerne frit for til disse grunde, at gøre det fornødne til, at holde evt. generende ukrudt nede eller rette henvendelse til ejerne.

4.4   ”Vejkassen” tjekker vi selv ved lejlighed, da vi ikke kan dokumentere om en ”vejkasses” evt. mangler som endnu ikke er færdigudført.  

 

5.0   Næste møde 07 september 2009. Mødet afholdes hos Julie.

 

6.0   Evt.

 

Referat: Torben

Mødereferat 10

Referat af Isabellaparkens grundejerforening den 29 juni 2009

 

 

 

1.0    Referat godkendt.

 

2.0    Økonomi

2.1   Kontigentstatus. Vi er nu midt i andet år og har besluttet, at de få som ikke har indbetalt igen vil blive opsøgt af betyrelsen. Der sendes nu et andet medlem i håb om, at samvittighedsfølesen bliver kraftigere så alle grundejere deltager med indbetalinger som følger et grundkøb. Kasseren viderebringer den nødvendige indformation til Torben, som derefter tager aktion.

2.2   Der blev fremlagt et evt. forslag om, at vi i fremtiden skulle udlisitere Isabellaparkens vejvedligeholdelse. Dette er noget Odense kommune udbyder til en rimelig pris, men ingen laver forretning uden det kan betale sig og derfor vil vi først se nærmere på dette når vi har fået FinJet til, at afslutte sin del. Et sådant forslag vil komme til afstæmning på en generalforsamling, hvis vi finder det atraktivt.

2.3   Generelt er vores økonomi god, da vi fortsat ikke har udgifter på den daglige vedligeholdelse.

 

3.0    Vejfest 2009.

3.1   Festen forløb planmæssigt og selvom vejret så rigtig skidt ud dagene op til blev det acceptabelt, dog med undtagelse af for megen vind på starten af dagen. Det forhindrede ikke dette års arrangører som med hjælp af kassevogne, kampsten og pløkker der kunne holde selv den vildeste tyr, at rejse teltet. Der er vist kun een ting, at sige om denne dag, det er sørme synd for dem som ikke kunne deltage.....

3.2   Budgetet var sat til kr. 2.000 og blev realiseret med et forbrug på kr. 3.000. Vi skulle i år betale for lån af både grill og borde, men en mere økonomisk løsning til kommende vejfest er allerede fundet.

3.3   Der skal findes et nyt festudvalg til kommende generalforsamling.

3.4   En mere detaljeret mandskabsplan bør forelægge, da opsætning samt oprydning ikke kun påhviler den der ligger grund til. Dette var heller ikke tilfældet, men dagen derpå er det vigtigt med nogle tidsaftaler for en hurtig og effektiv oprydning.

3.5   Bestyrelsen vil gerne takke Møllen, Jakob nr. 11 og ikke mindst Gabi og Per for deres gæstfrihed til afholdelse af dagen. Det var jo anden gang festen blev afholdt hos Gabi og Per så det betyder i de fleste tilfælde, at der nu er tale om en tradition, men det påhviler det næste festudvalg, at finde ud af om dette nu også er rigtigt.

 

4.0    Diskusionsemner fra generalforsamlingen.

4.1   Hunde pigtogram købes. Det blev besluttet, at vi køber tre stk. og håber, at de vil blive respekteret fremover af alle der færdes i vores fælles område. Julie og Tina køber. Max. Kr. 500 pr. stk.

4.2   Et legendebørn pigtogram købes og sættes op ved indgangen til vores vænge. Vi henstiller selvfølgelig til ansvarsbevist kørsel i vænget, da mange børn færdes frit i området. Julie og Tina køber. Max. Kr. 1.000

4.3   Grunejerforningen har ikke vedligeholdelses pligten på de ubebyggede grunde og med tidligere fremsendt brev til de enkelte grundejere om opfordring til, at holde grundene rene må vi konstatere, at dette ingen effekt har haft. Vi kan  ikke foretage os noget, dog fremsender vi en ny opfordring, men de omkringliggende huse som måtte være generet af ukrudts spredning mm. kan selv prøve, at rette henvendelse til de enkelte grundejere i håb om en mere efektiv opfordring.

4.4   Da der er stillet tvivl om lovlig udførelse af ”Vejkassen” overholdes, er der bestilt en borreprøve. Rune klarer denne sag.

4.5   Vanbassin. Det er desværre ikke lovpligtigt, at indhegne overflade bassinet, som er placeret i den vestlige del af vores område. Derfor vil bestyrelsen som aftalt hjemtage et tilbud på en låge til indfaldsvejen til bassinet via vores vænge. Dette vil ikke forhindre alt adgang til bassinet, men så skal man komme via sportsbanerne eller anden vej, som de mindste ikke færdes på. Vi hører selvfølgelig på en pris på indhegning af hele området. Rune klarer denne sag.  

 

5.0    Finjet A/S

5.1   Bestyrelsen fremsender et infobrev med nærmere information vedr. Færdiggørelse af  fællesarealer, vejbelægning, kantsten, belysning mm. Som det vil blive beskrevet i brevet er der en opgave i, at få rette kansten, derfor vil bestyrelsen tage kontakt til de berørte grundejere, som har defetkte kansten.

5.2   Bestyrelsen tager et samlet tilbud hjem på oprettelse af kansten som kan holdes op i mod Finjets priser. Torben er på denne sag.  

 

6.0    Næste møde 10 august 2009. Mødet afholdes hos Torben nr. 13.

 

7.0    Evt.

7.1   Når vi har overtaget området og alt virker vil bestyrelsen se på om der kan laves en energibesparelse på vores gadelys.

 

 

Referat: Torben

 

                     

Mødereferat 9

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen, Isabellaparken, Lumby

d. 5. februar 2009 kl 19.30, Isbellavænget 29

 

Til stede: Rune, Rikke, Tanja, Torben, Julie, Per, Tina (referent)

 

1)       Godkendelse af referat: referatet blev godkendt

2)       Status for overdragelsen: Rune havde fået tilsendt det endelige skøde til godkendelse. Bestyrelsen var enige om ikke at underskrive idet vi ikke ville skrive under på at vi overtager området som beset. Rune kontakter advokaten. Rune undersøger lovkrav for lys på vejen idet vi synes at der er mørkt om aftenen selvom gadelygterne lyser.

3)       Generalforsamling : Forslag tirsdag d. 24/3 kl. 19.30. Rikke undersøger om lokalet på skolen er ledigt. Per skriver invitationerne.

4)       Regnskab og budget: elregningen blev som forventet. Flere har ikke betalt kontingent. Dette er problem da budgettet kun hænger sammen hvis alle betaler. Man kan ikke få adgang og stemmeret til generalforsamlingen hvis kontingentet ikke er betalt.

5)       Fællesområde: Tina har kontaktet vandselskabet mht. hegn omkring regnvandsbassinet bag nr. 29. Det viser sig at regnvandsbassinet ligger udenfor udstykningen på en privat grund. Tina undersøger om det er tinglyst. Vi afventer skriftligt svar fra vandselskabet på spørgsmål om bestyrelsen må sætte hegn om bassinet og hvem der skal vedligeholde området.

6)       Eventuelt:

a.       Ansvarsområder: Per er ansvarlig for at tilkalde saltning/snerydning. Torben er ansvarlig for gadebelysningen.

b.       ”Sjov og fritid i Lumby” Bestyrelsen afventer yderligere information inden vi beslutter om vi vil være med.

c.       Hundelorte: Vi har fået henvendelser ang. hundelorte. Vi henstiller til at hunde føres i snor og det er uacceptabelt hvis hunde efterlader i andres haver eller på fortorvet.

d.       Adgangsforhold: vi diskuterede adgangsforholdene på Isabellavænget. Problemet skyldes at der tit holder biler i rabatten og at flere grundejere har valgt at placere store sten i rabatten. Dette bliver taget op til generalforsamlingen.

e.       Vigepligt: Bestyrelsen gør opmærksom på at der er højrevigepligt ved Harlekinvej. Det betyder at biler der kommer fra Isabellavænget skal holde tilbage for trafik fra Højre på Harlekinvej, og at biler fra Harlekinvej skal holde tilbage for trafik til Isabellavænget

7)       Næste møde: d. 10. marts kl 19.30 hos Rune

Mødereferat 8

Mødereferat 8
9 oktober 2008 kl.19.30 Isabellavænget 27

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat.
2) Fællesområde
3) Fejl og mangelliste
4) Økonomi
5) Gadebelysning
6) Evaluering af vejfest
7) Eventuelt
8) Næste møde

1) Referatet belv godkent uden kommentarer.

2) Der er ingen der har vist interesse for gruppen der skal komme med forslag til fællesområdet. Hvilket betyder, at det påhviler bestyrelsen.
I første omgang laves der tre bakker (hvoraf den ene har et rutch-bane rør) som forbindes med nedgravede træstuppe. Der opsættes pilehegn.
Tanja laver skitse.

3) Der er udarbejdet et brev med fejl og mangler til Finn, hvor knækkede kantsten, manglende stier og etablering af græs på fællesarealet er beskrevet.
Punkterne forventes at blive udført i løbet af 2008.
Rune har ikke modtaget svar, men rykker efter en aftale.

4) Der mangler at blive indbetalt kontingent fra 12 husstande/grundejer. Per og Rikke udsender rykkerbreve.


5) Der er nye regler vedr. HPFI relæ på vejbelysning. Rune undersøger reglerne, samt hvilket relæ der skulle have været/ og er ved overtagelsen af belysningen.
Der er blevet skiftet en måler, da den var ustabil. Efter Septembers forbrug, der bruges som fingerpeg om fremtidigt forbrug, forventes et merforbrug på kr. 5000/år
På nuværende tidspunkt er vejbelysningen slukket nogle timer om natten.

6) Dejligt at Per og Gaby lagde indkørelse til. Der var 36 voksne og 28 børn. Bestyrelsen er glæde for den store opbakning. Til næste år forventes det, at vejfesten bliver afholdt d. 13 juni. Til generalforsamlingen udvælges en “vej-fest-gruppe” der skal stå for arrangementet.

7) Tina undersøger regler ved kommunen vedr. hegning og vedligehold af arealer omkring regnvandsbassinet.
Rune rykker endnu engang efter underskrevne skøde.

8) Næste møde hos per d. 4 december. Det er et uformelt møde, hvor der ikke skrives referat.