Generalforsamling
Generalforsamling 2022

Generalforsamling for Isabellaparken, mandag den 21. marts 2022

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Forslag fra medlemmer

5. Vedtagelse af budget og kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor og suppleant

8. Eventuelt

 

1. Lars blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet da indbydelsen var blevet sendt ud d. 5/3.

2. Bestyrelsens beretning (Rune Bøwig)

Der er ikke sket så meget i vores vænge, siden vi var samlet til den udskudte generalforsamling sidste sommer.

Men i bestyrelsen har vi arbejdet med at få forskellige tilbud hjem på at lavet de hjørner der bliver kørt i stykker og fået slamsuget vores vejbrønde.

Vi er også blevet enige om, at nu hvor Corona er skubbet ud på en sidelinje, skal der gøres mere for de arrangementer, der forstærker sammenholdet i vores vænge. Så vi håber at i alle vil bakke op om vores vængefest her i 2022.

Reparationerne af revnerne i asfalten er bestilt og vi har fået lovning på at de ville lave det her til vinter. Vi håbede på det ville være i starten af vinteren, men som det ser ud nu bliver det nok mere i slutningen af vinteren.

I forhold til vejlys, så snakkede jeg med en EnergiFyn-reparatør og han anbefalede at vi brugte deres hjemmside (energifyn.dk/driftsinfo) til at melde fejl på lyset, da Odense kommune blot var et forsinkende led.

Økonomien ser meget fin ud, nu hvor der ikke har været brugt noget på aktiviteter under Corona. Men det kan jo være vi her i 2022 kan bruge lidt at det opsparede.

Velkommen til de nyeste beboere i nr. 24, Diana og Martin Langballe, men vi skal da også lige sige velkommen til Maria Langballe og Mikael Kristensen i nr. 5, samt Josefine og Julian i nr. 21 som også flyttede til vænget i 2021.

Husk at bruge vores hjemmeside ”isabellavaenget.dk” og vores facebookgruppe: ”Isabellavænget” hvis i vil dele noget eller se hvad der rør sig.

 

 

3. Torben fremlagde regnskab for 2021, uddrag herunder.

·         Der var ikke mange omkostninger i 2021 på grund af Corona.

·         Der blev brugt nogen ekstra penge på fællesområderne.

·         Kr. 25.000,-  er indsat på opsparing til ny vejbelægning.

4. Der var ingen indkomne forslag fra beboere. Men Bestyrelsen havde et forslag angående forbedringer af vejhjørner. Dette blev egentlig vedtaget på sidste generalforsamling, men med et budget der ikke kunne holde, og derfor ønskede bestyrelsen de nye rammer godkendt. Rune har fået et tilbud hjem (som vi håber holder), og her vil det koste ca. 12.000 pr. hjørne og få sat en form for lav kantsten ind, så der ikke kan skæres hjørner, så det kan virke fartdæmpene, og så asfalten ikke bliver kørt i stykker. Bestyrelsen anbefalede 2 hjørner, men lagde den op til generalforsamlingen om man mente at 3. hjørne skulle med. Det blev godkendt at der laves 2 hjørner (det ud for nummer 1 og det over for nr. 6). Sidste hjørne nede i bunden af vænget ved Lars bliver ikke lavet i første omgang, men finder beboere dernede at det bliver et problem, kan den hurtigt efterfølgende godkendes og udbedres på samme måde.

5. Torben gennemgik budget for 2022, uddrag herunder.

·         Der er afsat penge til reparation af revner i asfalten, kr. 6.500 ,-

·         Der er afsat penge til opsætning af kantsten på 2 hjørner, kr. 25.000,-

·         Der overføres kr. 15.000,- til vejbelægningskontoen.

·         Kontingent fastholdes på kr. 1500 ,-

6. Valg af bestyrelse

·         Rune Bøwig var på valg, og modtog genvalg.

·         Tina Mikkelsen var på valg, og modtog genvalg.

·         Torben Fisker Olsen var valg, og modtog genvalg.

7. Valg af revisor og suppleant

·         Jakob Thomsen var på valg til revisior, og modtog genvalg.

·         Steen Holm var på valg som suppleant, og modtog genvalg.

8. Eventuelt

·         Datoen for vejfesten er besluttet af bestyrelsen til 13/8 , så sæt et stort kryds der. Tina Mikkelsen blev valgt til festudvalget, men for lidt nye tanker ville et gammelt festudvalg godt have lidt nye ind. Flere skulle lige hjem og tjekke. Per eller Rune lægger det op på facebook, og så håber vi lidt nye ansigter vil hjælpe Tina.

·         Torben har lavet aftale med vores havemand om at han når han er i vænget kan tromle græsplæner for dem som ønsker dette. Det vil koste 900 kr. minus en rabat. Torben lægger link til dette på facebook eller hjemmeside, med endelig info og tilmelding.

·         Torben fortalte samtidig at det er super vigtigt folk selv holder deres kantsten for ukrudt, så disse ikke ødelægges. Der er vedligeholdelsespligt for alle ud til midten af vejen.

Generalforsamling 2021

Generalforsamling for Isabellaparken, mandag den 16. august 2021

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Forslag fra medlemmer

5. Vedtagelse af budget og kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor og suppleant

8. Eventuelt

 

 

1. Lars vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Vi har fået nye beboere i vænget, velkommen til dem. Vi er rigtig glade for i er vores nye naboer og vi håber at i har fundet jer til rette her i vænget.

 

Grundejerforeningen har været påvirket af Corona ligesom alt andet.

Ting har været sværere at gennemføre, ting har kørt i et lavere gear og der har desværre ikke været vores sædvanlige arrangementer i vænget, men vi håber at vi i det næste års tid kommer tilbage hvor vi kan mødes og styrke vores fællesskab.

 Vi har arbejdet med at få revnerne i asfalten lukket, men er desværre blevet skuffet af fjernvarmeforsyningen, der er løbet fra deres aftale med os. Vi har derfor måtte lave en aftale med en entreprenør, der kommer og laver det her efter sommerferien.

Der kommer også en løsning til de problematiske vejhjørner som tilgodeser så mange som muligt. Vi prøver at lave en effektiv løsning, holde prisen nede, overholde lovgivningen og at det ser nogenlunde pænt ud. Forhåbentligt kan det udføres her i sensommeren.

 Der har også været lidt problemer med at få kommunen til at reparere vejlyset. De mente ikke det var deres opgave, men da vejen er privat fællesvej og kommunen har overtaget vejlyset, så skal de lave det. Tak til de engagerede sjæle, der fik det fikset. I kan alle skrive til kommunen eller EnergiFyn. Se info på hjemmesiden.

 Husk at i et vænge som vores, så har man den almindelige rydningspligt ud til midten af vejen. Det vil sige at, ud over at feje sne når det en gang imellem dukker op, også skal holde kantstenen fri for ukrudt/græs. Hvis ikke det bliver fjernet, så går asfalten i stykker.

 Vi har desværre ikke kunne holde vejfest, men der er snak om at der bliver afholdt Lumbyfest for hele byen. Vi håber at der måske kunne blive plads til lidt fælles aktiviteter i vænget, og især at vi kan holde en vejfest i 2022.

 Vi har prøvet et ny koncept med at lægge op på vores hjemmeside, hvis der er noget der skal fikses i vænget. Og der er nogen der allerede har givet en hånd med, mange tak for jeres hjælp.

 Husk at køre stille og roligt i vænget og pas på hinanden og børnene.

 Husk vi har en facebookgruppe ”Isabellavænget” hvor man kan få og dele informationer med de andre beboere i vænget. Den bliver jævnligt brugt til informationer mellem beboerne. Hvis i ikke er på, så sig til, så får vi det fikset.

 3. Torben fremlagde regnskab for 2020

·         Isabellavænget har 38 grundejere, som alle har betalt kontingent, dette giver en indtægt på kr. 57.000,-.

·         Der var ikke mange omkostninger på grund af Corona.

·         Kr. 35.000,-  er indsat på opsparing til ny vejbelægning.

4. Ingen indkomne forslag

5. Torben gennemgik budget for 2021

·         Der er afsat penge til reparation af revner i asfalten, kr. 6.500 ,-

·         Der er afsat penge til opsætning af hjørner, kr. 8.000,-

·         Der er afsat penge til slamsugning af riste, kr. 3.000,-

·         Der overføres kr. 30.000,- til vejbelægningskontoen.

·         Kontingent fastholdes på kr. 1500 ,-

6. Valg af bestyrelse

·         Per og Berit genvælges.

·         Thomas Kaysen (nr. 30) vælges som ny suppleant.

7. Valg af revisor og suppleant

·         Jacob vælges som revisor.

·         Lars vælges som suppleant.

8. Eventuelt

·         Vejfest Afholdes i 2022, planlægges til generalforsamlingen i marts 2022.

·         Er der stemning for arbejdsdage??

Ja måske, hvis der ikke skal løses opgaver for andre, eksempelvis lugning af andres kantstene.

Ja måske, hvis de afsluttes med et hyggearrangement, evt. grill, rundbold mm.

Ja måske, nu er der jo kommet mange ny familier til.

·         Måske skal arbejdsopgaver som eksempelvis vedligehold af borde og bænke, gruskasse mm. budgeteres.

·         Internettet i Lumby er ringe. Der arbejdes på at få en leverandør af fibernet til at lavere til Lumby.

Referat for generalforsamling 2019

Generalforsamling for Isabellaparken - torsdag d. 28. marts 2019, kl. 19.30.  

  Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning
 
3. Aflæggelse af regnskab
 
4. Forslag fra medlemmer
 
5. Vedtagelse af budget og kontingent
 
6. Valg af bestyrelse, 
  suppleant,    revisor & revisorsuppleant  
7.Vejfest

8.    Eventuelt  

 

 

1 ) Valg af dirigent 

Anders vælges.

 

2) Rune aflægger beretningen:

Så er vi nået til generalforsamlingen 2019 - Endnu et år et gået i vores lille vænge.

Der er kommet nye beboere og velkommen til dem.

 

Vi har i det forløbne år været i kontakt med Fjernvarmeforsyningen og kommunen vedr. de revner der er i vejbelægningen efter fjernvarmearbejderne.

Det er lykkedes os at få dem overtalt at lægge det ind deres plan for 2019.

Så når vejret bliver bedre, så kommer de forbi og reparerer det.

 

Vejfesten var også god men der var ikke helt så mange deltagere som vi håbede på.

Vi arbejder derfor i år på at vi kan få flere til at deltage, men det kan selvfølgelig være svært at få det hele til at passe.

Tak til Per og Gaby fordi vi må låne jeres indkørsel m.m.

Og mange tak til arrangørerne og alle de frivillige der bl.a. hjalp med teltbygning og oprydning søndag.

Det er kun pga. jer at det kan lykkedes at holde vængefesten. Så tak for det.

Info om vejfesten her i 2019 kommer vi ind på senere i dag.

 

Der var igen aktivt nabohjælp med patruljer i julen, hvor beboere hjælp beboere. Det er rigtig betrykkende for mange at vi her i vænget har et sammenhold og hjælper hinanden.

 

Vi fik lagt et stort mærke på vejen som minder alle om at køre forsigtigt og passe på vores børn.

Desværre er der dog stadig nogle der kører med høj fart i modsatte ende af vænget. Så vær gode til at minde hinanden om at børnene kommer ud på vejen og leger nu hvor foråret har ramt os.

Kør stille og roligt og pas på hinanden og børnene.

 

Husk vi har en hjemmeside og vi har en facebookgruppe hvor man kan få og dele informationer med de andre beboere i vænget. Den bliver jævnligt brugt til informationer mellem beboerne.

 

3) Torben fremlagde regnskabet for 2018. Skyldnere for tidligere år har betalt så regnskabet stemmer.

Kontingentet blev godkendt.

 

4) Forslag fra Leo: Der skal laves foranstaltninger der gør at man ikke kører ind i skærverne på hjørnet ved nr. 2. Problemet er at når folk kører hent over skærverne skubbes de ud på vejen og det er både farligt for cykelister at køre henover skærver på asfalt i svinget og det ser forfærdeligt ud med alle de skærver spredt ud over det hele.

Forskellige løsninger blev vendt, men vi kan ikke afspærre arealet da det er afsat til lastbilers drejeradius. Bestyrelsen arbejder videre med en foranstaltning med rumlekanter hvis bilerne kører uden for asfalten. Budget op til 15.000,- for løsninger til  de fire hjørner er godkendt.

 

5) Torben gennemgik budgettet for 2019.

Generalforsamling fastholdes på kr. 600. Webhotel på kr. 800 fortsat.

Vejfest lægges på kr. 3000.

Kr. 30.000 overføres til vejbelægningskonto.

Bestyrelsen fastholder kontingentet på kr. 1500,- og det blev godkendt.

 

6)

Tina og Rune genvælges.

Anders vælges som revisor.

Jacob modtog genvalg som revisor-suppleant.

 

7) Vejfestudvalg 

Per, Steen og Jacob samt kommende beboere i nr. 24 Mona/Kenneth meldte sig til vejfestudvalget.

 

8) Der blev spurgt til om der anvendes ukrudtsmidler, da flere gerne så vi undgik dette i vores vænge.  Kantrydningen / ukrudtsfjernelse bliver desværre ikke udført i tilstrækkelig grad af beboerne, der jo har almindelig vedligeholdelsespligt ud til midten af vejen og derfor har bestyrelsen bedt vores havemand om at tage sig af det ukrudt der ødelægger vores asfalt.

Opfordringen er derfor: fjern ukrudtet og hold vejen ud til midten som der står i skal i vores vedtægter. Påmindelse kommer ud med infobrev senere.

 

 

 

Generalforsamling d. 21. marts 2018, kl. 19.30.  

 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent
 
2. Bestyrelsens beretning
 
3. Aflæggelse af regnskab
 
4. Forslag fra medlemmer
 
5. Vedtagelse af budget og kontingent
 
6. Valg af bestyrelse, 
  suppleant,    revisor & revisorsuppleant  
7.Vejfest

8.    Eventuelt  

 

 

1 ) Valg af dirigent 

Anders vælges.

 

2) Rune aflægger beretning.

Kommunen har overtaget vejbelysningen og de servicerer det.

Hvis der er lygter, der ikke lyser så kan man melde det på Odense kommunes hjemmeside under ”giv et tip”.

Vejfesten 2017 var også god med fin tilslutning. Det er selvfølgelig vores håb at alle i vænget deltager, men det kan selvfølgelig være svært at få det hele til at passe.

Vi sender en tak til Per og Gaby fordi vi må låne jeres indkørsel m.m.

Og tak til arrangørerne og de frivillige der bl.a. hjalp med teltopsætning og oprydning søndag.

Det er kun pga. jer at det kan lykkedes at holde vængefesten.

Vejfesten lå lidt sent på året og den er derfor rykket frem til forsommeren i 2018, så vi håber det bliver super godt vejr. Mere om det senere.

Igen i år var der i julen etableret aktive nabohjælp patruljer, hvor beboere hjælp beboere. Det er rigtig godt at vi i vænget har et sammenhold og hjælper hinanden.

En lille reminder på fart i vænget.

Husk nu at holde farten nede. Nu når sommeren kommer så kommer vores små børn også ud på vejen igen.

Kør stille og roligt og pas på hinanden og børnene.

Vi har fået lavet et kæmpe piktogram som bliver brændt på vejen lige så snart vejret er til det.

Husk vi har en facebookgruppe hvor man kan få og dele informationer med de andre beboere i vænget.

 

3) Regnskab

Per fremlagde regnskabet for 2017. Skyldnere for tidligere år har betalt og derfor er indtægterne over de 57.000.

Større indtægter i år, da enkelte grundejere har haft flere års manglende indbetalinger.

 

 

4) Ingen forslag er indkommet.

 

 

5) Budget

Per gennemgik budgettet for 2018.

Generalforsamling fastholdes på kr. 600.

Udgifter til EL-er fjernet fra budgettet grundet at driften er overgået til Kommunen.

Vejfest fastholdes til kr. 4000.

Bestyrelsen fastholder kontingentet på kr. 1500,- og det godkendes.

 

6) Valg til bestyrelsen

Sanne træder ud af bestyrelsen

Per genvælges.

Berit vælges som medlem.

Jesper vælges som medlem.

Steen vælges som suppleant.

Torben vælges som suppleant.

Anders vælges som revisor.

Jacob modtager genvalg som revisor-suppleant.

 

7) Vejfestudvalg 

Det blev vendt hvad der skal gøres som vejfestudvalg.

Kenneth, Per, Steen og Jacob melder sig til udvalget.

 

8) Eventuelt

  Hjemmesidens aktualitet blev bragt op. Den fungerer godt i forhold til sikring af referatarkiv. Den trænger til en opdatering så den bliver flottere og mere indbydende. Ole vil gerne give en hånd med til dette.

 

 

 

 

 

 

Referat for generalforsamling 2016
Generalforsamling 20.marts 2017, kl. 19.30.

1. Valg af dirigent - Steen Holm
2. Bestyrelsens beretning
Små ændringer i løbet af året. Bygget på flere grunde og nye beboer i solgte huse.
Velkommen til dem.
Information om lamperne: Kommunen overtager drift af vejbelysning. Det tager lidt tid, men
på et tidspunkt overtager de driften. Vi forholder os i ro i forhold til dette.
Naboværn i julen. Super at vi kan hjælpe hinanden i vænget.
Vejfesten var en god fest. Tak til Per & Gaby for endnu en gang at lægge grund til og tak til
alle de frivillige der hjalp til.
Torben har fået alle penge hjem til grundejerforeningen - så ingen skyldnere!
Fart på vejen. Et tilbagevendende problem. Pas på derude - gerne mind gæster om det er
en vej med legende børn! Der skal laves en figur på vejen i stil med den vi malede sidste år.
Der forsøges med spejl i løbet af året.
Tak til Torben & Anders for beskæring af træer og lignende.
Facebookgruppen er et godt forum at blive opdateret på vejens liv.
Der stilles spørgsmål til om vi skal have et fartskilt ala det der er i Harlekinvænget. Skilt med
legende børn sættes op i foråret.
3. Torben aflægger regnskab. Alle kontingent er betalt, men det er ikke nemt - enkelte
grundejere skal have flere rykkere inden de betaler. Torben opfordrer til man sætter sin
betaling på kr. 1500,- til fast betaling pr. maj
Regnskabet gennemgås slavisk. Per står for snerydning og saltning af fortov.
Budgettet for vejfesten 2016 blev overholdt flot. Vedligeholdelse af fælles areal er blevet
billigere da Torben har fået forhandlet prisen ned. Der tilkøbes til de ydelser, som tidligere
har været gjort på vængedaget - men grundet dårligt fremmøde er der blevet besluttet at
betale sig fra dette.
Der er sparet en del på belysningen grundet de store problemer med gadebelysningen.
Aktiver og passiver stemmer.
Spørgsmål til forventet brug af el efter skiftet til LED-pærer? Ca 50-60 % besparelse i forhold
til de gamle pærer.
Hvorfor har vi websitet der koster? Er der nogen der bruger den? Man bør have
hjemmesiden til referater og lignende - af mere seriøs karakter. Kan man finde en bedre
hjemmeside der er billigere er man velkommen til at melde sig.
Er gadelysets vedligehold vores eller kommunens opgave. Det har de ikke villet svare på
endnu. Leo har set kommunen har været og besigtiget gadelyset.
Opsparing til vejbelægningen? De 109.075,- er sat til vejbelægningen. Andre udgifter skal
som udgangspunkt tages fra driftkontoen. Opsparingen til vejen ligger i den lave ende i
forhold til den faktuelle pris når vi når til det.
Opfordres til at vedligeholde sin del af vejen - fra kantsten til midt på vejen.
Leo spørger til sætningsskader ved fx fjernvarmearbejde ved nr. 2. Der holdes øje med det
og skulle der opstå noget vil der bliver repareret med flydende asfalt.
Regnskabet godkendes.
4. Forslag fra medlemmer
- Forslag om forbud med gang med hund på det grønne område. Der er mange
hundelorte på vores fælles område. Der er ikke noget på Paulinevænget efter de har
skiltet med det. Der kan sættes et skilt op omkring opsamling evt. sætte posestativ
op. Snak med børn om opsamling af hundelorte!
Resultatet er ikke et forbud men at man opfordrer til der samles op. Der skrives til
Paulinevænget og Lumbygruppen (Sanne tager sig af den) Bestyrelsen arbejder
videre med tiltag.
- Mål på det grønne område ala Paulinevænget - for at sætte mere liv på området.
Vores mål er for små.
Der snakkes om at der tidligere har været mål, da første hold børn var små. De fleste
større børn bruger multibanen i stedet. Torben mener det skal være min. håndboldstørrelses
mål. Der undersøges priser. Der skal måske laves om på kulturen i
i forhold til brugen af området. Evt. en fast dag om måneden - læg evt op på FB hvis
man vil lave en aktivitet. De små mål sættes evt til salg og nye kan købes.
- Forslag vedr at lave de små bakker om til en stor bakke til kælkning. Det har været
oppe tidligere - størrelsen er lavet under hensyntagen til husene omkring pga
udsigten. Børnene får alligevel noget ud af dem som de er. Der har været store nok
problemer i forhold til de eksisterende højder på bakkerne.
5. Vedtagelse af budget og kontingent
Torben gennemgår budget for 2017 med kontingent på kr. 1500,- pr grundejer.
Ingen spørgsmål til budgettet og dette vedtages hermed uden kommentar.
6. Valg af bestyrelsen
Rune Bøwig - genvælges
Torben Olsen - genvælges
Tina Mikkelsen - genvælges
Der skal vælges en suppleant, da Henrik er fraflyttet. Jesper fra nr. 22 vælges.
8. Valg af revisor og suppleant
Sten Holm som revisor
Jacob Thomsen suppleant.
9. Vejfest afholdes d. 9. september
Udvalget består af: Berit, Steen, Jacob og Janni
10. Evt. - intet til dette punkt.

Generalforsamling for Isabellaparken - mandag d. 14. marts 2016 kl. 19.30.  

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forslag fra medlemmer
5. Vedtagelse af budget og kontingent
6. Valg af bestyrelse,  suppleant,  revisor & revisorsuppleant
7.Vejfest
8.  Eventuelt


1 ) Valg af dirigent 
Anders vælges 

2) Rune aflægger beretning. Det begynder at kunne ses på vores elregning, at vi har skiftet. Lidt problemer har der været med pærerne, men de er skiftet indenfor garantien og nu kører det.
Vejfesten var en succes og der var god opbakning. Tak til Per & Gaby for lån af matrikel og Henrik for lån at telt. Godt arbejde af festudvalget.
Vængedag er ikke ret godt besøgt og derfor har vi valgt at Morten havemand fremadrettet vil tage sig af det, der måtte være.
Husk at grundejere er pålagt at vedligeholde indtil midt på vej.
Bestyrelsen har lavet et forsøg med piktogram på vej og arbejder videre med en mere permanent løsning.
Alle har i år betalt kontingent efter godt fodarbejde fra Torben. 
Ingen spørgsmål og dermed er beretningen godkendt.

3) Torben beretter om regnskabet. Snak om problemer med at det er svært for enkelte at få betalt kontingent rettidigt på trods af adskillige rykkere. Dog er det endt med alle har betalt!!!
Større indtægter i år, da enkelte grundejere har haft flere års manglende indbetalinger .
Budgettet gennemgåes.
Der er brugt kr. 25.250,- på renovering af gadelamper inkl. sikring mod lynnedslag.
Driftkontoen er nedbragt og puttet på opsparingskontoen til vejopsparing, som nu er på kr. 80.075,- 
Søren spørger indtil prisen på ny vejbelægning. Nutidsværdien er på ca. kr. 250.000 - hvilket til den tid er højere.
Budgettet godkendes herefter.

4) Ingen forslag er indkommet.

5) Torben gennemgår budgettet for 2016.
Vejfesten er steget lidt fra kr. 3500,- til kr. 4000,- da det har været svært at holde budgettet de seneste år. Men festudvalget behøver ikke at bruge det hele :)
El er sat lidt højere end hvad der egentlig forventes. Dette er på baggrund af, at vi endnu ikke har set et helt årsregnskab med de nye pærer.
Bestyrelsen fastholder kontingentet på kr. 1500,- og det godkendes.

6) Per genvælges
Sanne bliver menig medlem
Berit vælges som suppleant
Henrik modtager genvalg
Steen modtager genvalg som revisor
Jacob modtager genvalg som revisor-suppleant.

7) Vejfestudvalg 
Der tales om hvad det vil sige at stå for vejfesten.
Søren nr. 40, Per nr. 32, Steen nr. 15, Jacob nr. 11 melder sig til udvalget.

8) Maiken spørger indtil de sten i græsrabat, der ikke er blevet flyttet endnu.
Der præciseres igen, at det ikke er tilladt at have sten liggende, og i så fald disse påkøres, pålægger det den enkelte grundejers forsikring.

Trampesti tages op igen. Mange af vængets børn har brugt lågen mellem nr. 33 og 20, så der må være et behov for en sti. Kenneth vil tage fat på landmand. Evt udgifter til dette tages op i bestyrelsen.

Torben opfordrer til at man deltager aktivt i arbejdet omkring vores skole. Tager del  i skolebestyrelsens arbejde, således vores skole kan bestå.

Torben spørger nysgerrigt indtil hvorfor de nye har valgt området.Generalforsamling 2015
Generalforsamling grundejerforeningen Isabellavænget d. 16. Marts 2015

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forslag fra medlemmer
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Vedtagelse af budget og kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisor suppleant
10. Vejfest
11. Eventuelt


1. Valg af dirigent
Anders blev valgt som dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed myndig.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden berettede om årets forløb.

Vi har afholdt vængedag i foråret 2014. Tak til dem som deltog. Vi håber der kommer flere næste gang.
Vejfesten forløb som den skulle. Der var godt fremmøde og endnu en god vejfest.

Der ligger stadig sten på vigepladserne ud for enkelte grunde, som fortsat er til gene.
Bestyrelsen har snakket med Odense kommune. Det er den enkelte grundejer, som er erstatningspligtig, såfremt der sker påkørsel. Så bestyrelsen opfordrer endnu engang de pågældende grundejere til at få fjernet disse sten.

Bestyrelsen har erfaret at den type pærer vi bruger i vores gadelamper udgår slut 2015. Derfor har vi arbejdet med at finde en løsning på det problem.

Bestyrelsens beretning godkendes.

3. Aflæggelse af regnskab
Stort set alle kontingenter er blevet betalt. Der er kun en grundejer, som skylder for to år. Bestyrelsen opfordrer atter samtlige beboere til at få opretteten årlig fast kontooverførsel.

Regnskabet gennemgås. Vedligeholdelsesposten er højere i år, da der er brugt penge på reparation af gadebelysningen.
Regnskabet godkendes.

4. Forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag.

5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog skift at hovederne på gadelamperne til en type, som kan bruge LED pærer.
Det vil koste ca. 100.000 kr.

Efterfølgende har vi fundet ud af, at ved en mindre ombygning i hovederne på vores gadelamper, at disse kan anvende LED pærer.
Ombygning af 18 lamper til LED samt levering af LED lyskilde vil koste 19.300 kr ekskl. moms.

LED pærer er mere følsomme over for lynnedslag. Kan man evt. forebygge dette?
Der drøftes for og imod skift til LED belysning.

Der spørges ind til om man kan suppl. med lynafleder relæ

Vi enes om at stemme om det:
For skift til LED 15
Imod skift til LED 0

Hermed har bestyrelsen mandat fil at få udskiftet vores nuværende gadebelysning til LED.

6. Vedtagelse af budget og kontingent
Budgettet gennemgås.

Bestyrelsen ønsker at fastholde det årlige kontingentet på 1500 kr pr. hustand.

Budget godkendes og kontingent vedtages.

7. Valg til bestyrelse
Torben Olsen, Rune Bøwig og Tina Mikkelsen genvælges til bestyrelsen.

8. Valg af suppleant
Sanne Wagner genvælges som suppleant.

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Steen Holm genvælges som revisor og Jakob Thomsen genvælges som revisor suppleant.

10. Vejfest
Der afholdes vejfest lørdag d. 20. Juni 2015.

Der nedsættes et festudvalg bestående af Tina, Sanne og Søren.

Prisen på mad til de voksne fastholdes på max 150 kr pr. voksen.
Foreningen giver fortsat tilskud til den årlige vejfest.

11. Eventuelt
Der spørges ind til bumpet fra Louisevej til Harlekinvej. Det er kommunes areal, og der opfordres til at kontakte kommunen og gøre dem opmærksomme på den dårlige vejbelægning.

Der spørges ind til de vedtagne hajtænder fra sidste generalforsamling. Vi blev af kommunen frarådet at lave hajtænder, og har derfor ikke arbejdet videre med dette.
Der er efterfølgende blevet snakket om rumlestriber og gadespejle.

Kunne man på en anden måde gøre opmærksom på hastigheden.
Tegning på vejen i rød/hvid farve med legende børn.
Der er enighed om at bestyrelsen skal undersøge dette.

Grundejerforeningens hjemmeside er: www.isabellavaenget.dk

Referat generalforsamling 2012

Generalforsamling Grundejerforeningen Isabellavænget d. 20/3-12.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Forslag fra medlemmer

5. Vedtagelse af budget og kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Vejfest

10. Eventuelt

 

1. Anders blev valgt som dirigent, og bekræftede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og dermed myndig.

2. Formanden berettede om årets forløb. Der er i årets løb kommet nye huse og nye beboere til.

Bestyrelsens har i det forløbne år arbejdet på  at få belysningen i området lavet færdigt, således området kan godkendes af kommunen. Det er nu lykkes, og vi afventer den endelige godkendelse af kommunen og den endelige afslutning med overdragelse af skødet til grundejerforeningen.

Derudover blev der i 2011 sendt en samlet klage mod størrelsen af fradraget for forbedringer på områdets grunde. Klagen er gået igennem og grundejerne fik pengene tilbagebetalt i november 2011. Tak til Heidi for assistance hertil.

Der blev i forsommeren afholdt  arbejdsdag på fællesområdet. Der var stor tilslutning hertil, og der blev plantet, anlagt petanquebane, etableret bålplads osv.. Området er blevet rigtig fint, og bliver flittigt brugt af børnene i vænget både sommer som vinter. Tak til fællesarealudvalget og alle dem som hjalp til.

Derudover har vi afholdt vores årlige vejfest. Vanen tro med succes, trods det rigtigt kedelige vejr. Tak til festudvalget og medhjælpere. Tak til Per og Gaby for atter at lægge grund hertil.

Vi vil i det kommende år, se på om vi kan gøre noget ved græsstykket langs fortovet i starten af vænget, samt en bedre løsning med telt til vores årlige vejfest.

Der er kommentar fra Heidi angående sagen om fradrag for forbedringer på områdets grunde. Der vil omkring påsken 2012 blive tilbagebetalt for 2011.

3. Regnskabet gennemgås.

Punktet græs/stier er steget. Det skyldes græssåning samt græsslåning.

Der spørges ind til reparation af de ødelagte kantstene  fra sidste vinter. Som udgangspunkt vil de ødelagte kantstene fra sidste vinter ikke blive repareret, med mindre grundejerforeningen beslutter noget andet.

Regnskabet godkendes.

4. Ingen indkomne forslag.

5. Budget gennemgås.

Bestyrelsen ønsker at fastholde det årlige kontingent på 1500 kr. pr. husstand.

Budget  godkendes og kontingent vedtages.

6. Per Jeppesen og Julie Prammann genvælges til bestyrelsen.

7. Carsten Knudsen genvælges som suppleant. Kristina Rasmussen vælges som ny suppleant.

8. Steen Holm genvælges som revisor. Jakob Thomsen genvælges som revisorsuppleant.

9. Vejfesten 2012 afholdes lørdag d. 16. juni.

Der nedsættes et festudvalg bestående af Kristina, Jakob, Steen (og Per).

10. Eventuelt.

Der spørges ind til muligheden for opsætning af en gadelampe på stien ind til Paulinevænget. Der har tidligere været henvendelser fra Paulinevænget herpå, og de har tilbudt at hjælpe med betalingen heraf.

Holdningen i grundejerforeningen er at der tages kontakt til Paulinevængets bestyrelse med henblik på at finde en løsning på betalingen af etablering af en gadelampe. Bestyrelsen vil tage sig af det.

Der spørges ligeledes ind til muligheden for at udskifte de nuværende pærer i gadelamperne med sparepærer. Bestyrelsen vil undersøge dette.

Generelt skal der fejes, ryddes op og pudses gadelamper i vænget. Fællesarealudvalget nedsætter dato for fælles arbejdsweekend i området.

Der opfordres endnu engang til at man tænker over hastigheden i vænget. Der er rigtigt mange børn i vores vænge.

Der er flere beboere i vænget, som i efteråret og vinteren har haft problemer med rotter. Der opfordres til, at man får kontaktet Mortalin, hvis man har mistanke om rotte. Ellers vil problemet bare blive større og større.

 

Grundejerforeningens hjemmeside er fortsat www.isabellavaenget.dk

Referat generalforsamling 2011

Generalforsamling Grundejerforeningen Isabellavænget d. 8/3-2011

 

Dagsorden

1.        Valg af dirigent

2.        Bestyrelsens beretning

3.        Aflæggelse af regnskab

4.        Forslag fra medlemmer

5.        Vedtagelse af budget og kontingent

6.        Valg af bestyrelse

7.        Valg af suppleanter

8.        Valg af revisor og revisorsuppleant

9.        Vejfest

10.    Eventuelt

1. Anders blev valgt som dirigent, og bekræftede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og dermed myndig.

2. Formanden berettede om årets forløb. Bestyrelsens arbejde med færdiggørelsen af området blev synliggjort.  Arbejdet med kantstene er færdiggjort. Der er lagt slidlag. Der er sået græs på fællesarealet. I forhold til belysning er der nogle mangler. Der mangler fortsat 2 lygtepæle. Lygterne lyser dårligt. Der er forsøgsvis isat stærkere pærer 125 watt mod de nuværende 80 watt. Det giver mere lys i området, men el-regningen vil stige med ca. 50 %.

 

 Der er i årets løb indkommet klager over de sten, som er placeret på græsset ud mod vejen. Dette område er vigeplads og der må ikke ligge sten. Stenene skal fjernes, når græsset har sat sig.  

Der takkes for hjælpen med lugning og såning på bakkerne i efteråret. Det giver en fin afslutning på fællesarealet.

 

Snerydning er underlagt et fast budget, hvorfor det prioriteres, hvornår der skal ryddes sne. Det koster 500 kr. pr. snerydning. Grundejerne opfordres til at tage del i snerydningen, som den enkelte grundejer i øvrigt er forpligtiget til.

Der spørges til forsikring ved snerydning. Der er ødelagte kantstene efter snerydningen i vinter. Bestyrelsen oplyser at de ødelagte kantstene vil blive lavet.

Der spørges til grusning, da vejen hurtigt bliver spejlglat.  Bestyrelsen oplyser at grusning af vænget koster det samme som snerydning. Der stilles forslag om at der på fællesarealet kunne være en kasse med grus til fri afhentning til grusning ud for egen grund. Forslaget modtages positivt af grundejerne.

 Der har i vinter været problemer med snefygning ud for ubebyggede grunde. Der spørges til et evt. snehegn.

 

Der spørges om status på ubebyggede grunde, samt vedligeholdelse af de ubebyggede grunde. Det er den enkelte grundejer, som er forpligtiget til at vedligeholde sin grund. Hvad skal vi gøre ved de grunde som ikke vedligeholdes? De skæmmer området og er til gene for de øvrige beboere. Der stilles forslag om, at de ubebyggede grunde oversås med græs eller fræses. Hvem skal betale? Der stilles forslag om, at der laves en vedtægtsændring med hensyn til vedligeholdelse af grunde. F.eks. fræsning af ubebyggede grunde x 2 årligt.

3. Regnskabet gennemgås.

Der er fortsat en grundejer, som mangler at betale kontingent for alle årene.

Rep. Kantsten/opkørsler under indtægter er de penge, som grundejerne har betalt for opkørsler.

Regnskabet godkendes.

 

4. Ingen indkomne forslag.

 

5. Budget gennemgås.

Bestyrelsen ønsker at fastholde det årlige kontingent på 1500 kr. pr. hustsand.

 

Der spørges om vejbelysningen styres med tid samt med lysføler, da det opleves at lyset slukkes sent om morgenen. Vejbelysningen styres både med tid og lysføler. Lysføler skal evt. justeres.

 

Budget og kontingent godkendes.

 

6. Rune, Torben og Per genvælges til bestyrelsen. Tina vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

 

7. Rosa genvælges som suppleant. Carsten vælges som ny suppleant.

 

8. Steen genvælges som revisor. Jakob vælges som ny revisorsuppleant.

 

9. Vejfesten afholdes lørdag d. 28/5-2011.

Der nedsættes et festudvalg bestående af Kim, Per, Nikolaj og Heidi.

 

Der spørges om mulighed for at sætte en fast weekend af til vejfest, så man har mulighed for at planlægge frem.

 

10. Der spørges ind til færdiggørelsen af den sti, som støder op mod Paulinevænget. Det hører ind under færdiggørelsen af området, som fortsat forhandles med FinJet a/s.

 

 

Grundejerforeningens hjemmeside er fortsat www.isabellavaenget.dk

 

Regnskab 2010
Budget 2011
Budget 2010 Realiseret 2010 Budget 2011 Budget 2012
Kontingent                57.000,00                55.500,00                57.000,00                57.000,00
Skyldig kontingent                13.500,00                10.800,00                   4.500,00                               -  
Finansindtægter netto                      500,00                                 -                                 -  
Gebyrer                    (500,00)                    (600,00)                    (600,00)                    (600,00)
Snerydning                 (4.000,00)                 (4.108,37)                 (6.000,00)                 (4.000,00)
Græs/stier               (20.000,00)                 (3.533,13)               (15.000,00)               (15.000,00)
Generalforsamling                    (500,00)                    (577,00)                    (600,00)                    (600,00)
WEB hotel                    (700,00)                    (655,00)                    (700,00)                    (700,00)
Vejfest                 (3.500,00)                 (3.093,00)                 (3.500,00)                 (3.500,00)
Vedligeholdelse fællesområde                 (1.500,00)                   (1.500,00)                 (1.500,00)
Legepladskontrol                 (1.600,00)                   (1.600,00)                 (1.600,00)
Etablering fællesområde               (25.000,00)                    (588,58)               (25.000,00)                 (5.000,00)
Rep. Kantsten/betaling opkørsel               (35.000,00)                17.002,25               (63.389,50)                               -  
Vejbelysning - El               (14.000,00)                 (7.125,15)               (14.000,00)               (14.000,00)
Vejbelysning - Vedligeholdelse                 (2.000,00)                    (700,00)                 (2.000,00)                 (2.000,00)
Opsparing vejbelægning                 (7.500,00)                 (7.500,00)                 (7.800,00)                 (7.800,00)
Diverse udgifter                 (1.700,00)                    (387,50)                 (1.700,00)                    (700,00)
         
Årets resultat               (46.500,00)                54.434,52               (81.889,50)                               -  
Primo saldo                52.278,14                52.278,14              106.712,66                24.823,16
Ultimo saldo                   5.778,14              106.712,66                24.823,16                24.823,16
Referat fra Generalforsamling 2010

Generalforsamling Grundejerforeningen Isabellavænget d. 8/2-2010

 

Dagsorden

 

1.                         Valg af dirigent

2.                         Bestyrelsens beretning

3.                         Aflæggelse af regnskab

4.                         Indkomne forslag

5.                         Budget og kontingent

6.                         Valg af bestyrelse

7.                         Valg af suppleanter

8.                         Valg af revisor og revisorsuppleant

9.                         Vejfest

10.                       Eventuelt.

 

 

1. Anders blev valgt som dirigent, og bekræftede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og dermed myndig.

 

2. Formanden berettede om årets forløb. Der var ingen nytilflyttere i 2009. Bestyrelsens arbejde med færdiggørelsen af området gennem året blev synliggjort. Beboerne blev informeret om problemer i forhold til færdiggørelsen såsom manglende godkendelse fra kommunen, uregelmæssig gadebelysning, ødelagte kantstene og betaling heraf, behovet for juridisk bistand og den nuværende plan.

I forhold til fællesarealet er der sidste år søgt økonomisk hjælp gennem Danske Bank Fonden. Vi fik dog desværre afslag. Derudover opfordres til flere deltagere i legepladsudvalget.

 

3. Det går fremad med indbetaling af kontingent, der er dog fortsat 18.000 kr. udestående i skyldig kontingent. Der er stadig 2 grundejere, som mangler at betale kontingent for både 2008 og 2009.

Regnskabet godkendes.

 

4. Ingen indkomne forslag.

 

5. Der er flere indvendinger omkring snerydning i vænget. Det informeres ud, at vi har en tilkaldeaftale og at et vænge som vores prioriteres i sidste række, når der skal ryddes sne. Der stilles forslag om mulighed for grusning af vænget i forbindelse med snerydning, og der forespørges på pris på fast rydningsaftale.

Bestyrelsen vil undersøge dette.

 

Der er spørgsmål til, at der er budgetteret med 35.000 til reparation af ødelagt kantsten. Rune informerer om, at FinJet a/s kun har accepteret at udskifte kantsten ud for ubebyggede grunde samt hjørnerne. Derudover er der i vænget ca. 100 beskadigede kantsten. Der er budgetteret med reparation af 80 af de 100 kantsten. De resterende 20 kantsten er kun med småskader og ikke reparationskrævende. FinJet a/s har givet pris på udskiftning af kantsten. Prisen er 500 kr. pr. sten. Der er desuden indhentet pris fra anden entreprenør. Her er prisen 700 kr. pr. sten.

Ønsker man udskiftning af de småskadede og ikke reparationskrævende kantsten er det for egen regning. Her er prisen 512,50 kr. pr. sten.

 

Der er spørgsmål til opkørsler. Rune informerer at FinJet a/s mod betaling vil lave opkørsler i forbindelse med etablering af slidlaget. Prisen er 287,50 kr. pr. meter. Ønsker man en opkørsel etableret skal man henvende sig til bestyrelsen med henblik på opmåling, markering og betaling.

 

Kontingent forbliver uændret på 1500 kr. pr. husstand. Kontingent indbetales inden 1.maj 2010.

Budget og kontingent godkendes enstemmigt af alle deltagere..

 

6.  Valgt til bestyrelsen er Rikke og Julie.

 

7. Valgt som suppleant er Tina og Rosa.

 

8. Valgt som revisor er Steen. Valgt som revisor suppleant er Carsten.

 

9. Vejfesten afholdes d. 5/6-2010 hos Per og Gaby. Der nedsættes festudvalg bestående af Kim, Steen, Jakob, Linn og Rosa.

 

10. Rune informerer at det er planen, at der lægges slidlag til maj. Der henstilles til at evt. nybyggere i år så vidt det er muligt får fjernvarmen etableret forinden.

 

Der er spørgsmål vedr. etablering af manglende kanter for regnvand ved endegrundene (nr. 18 og 33). Rune informerer om at der ved nr. 18 etableres et bump til at standse regnvandet fra vejen, og at der ved nr. 33 arbejdes på at der etableres kantsten. Dette er noget FinJet a/s etablerer i forbindelse med færdiggørelsen af området.

Generalforsamling 2010
Indkadelse til Generalforsamling 2010

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 
2. Bestyrelsens beretning
   
3. Aflæggelse af regnskab
 
4. Indkomne forslag
   
5. Budget og kontingent
 
6. Valg af bestyrelse
Tanja Brusen     (modtager ikke genvalg)
Rikke Andersen (modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
9. Vejfest
10.  Eventuelt


Resultatopgørelse 2009
Resultatopgørelse 2009
  Aktuelt 2009 Budget 2009
     
Kontingent 46.500 57.000
Skyldig kontigent 18.000 21.000
Renteindtægter 0 100
     
Snerydning -741 -4.000
Gebyrer -250 -500
Græs/stier 0 -8.000
Generalforsamling -396 -500
WEB hotel -655 -800
Vejfest -3.457 -2.000
Vedligeholdelse fællesområde 0 -1.500
Legepladskontrol 0 -1.600
Etablering Fællesområde 0 -30.000
Vejbelysning - El -11.364 -12.000
Skyldig El -7.197 -7.197
Vejbelysning - Vedligeholdelse -1.191 -2.000
Opsparing Vejbelægning -7.800 -7.200
Diverse udgifter -636 -2.000
     
Årets resultat 30.813 -1.197
Ultimo 2008 21.487
Årets resultat 30.813
Hensat til vejbelægning 15.000
Likvide beholdninger 67.300
Dato:  ______________________ ________________________ ________________________
Kasserer  Rikke Andersen Revisor  Sten Holm
Budget 2010
Budget 2010
  Budget 2009 Aktuelt 2009 Budget 2010 Budget 2011
       
Kontingent 57.000 46.500 57.000 57.000
Skyldig kontingent 2009 21.000 18.000 13.500  
Renteindtægter 100 0 500 500
         
Snerydning -4.000 -741 -4.000 -4.000
Gebyrer -500 -250 -500 -500
Græs/stier -8.000 0 -20.000 -20.000
Generalforsamling -500 -396 -500 -500
WEB hotel -800 -655 -700 -700
Vejfest -2.000 -3.457 -3.500 -3.500
Vedligeholdelse fællesområde -1.500 0 -1.500 -1.500
Legepladskontrol -1.600 0 -1.600 -1.600
Etablering Fællesområde -30.000 0 -25.000 0
Rep. Kantsten 0 0 -35.000 0
Vejbelysning - El -12.000 -11.364 -14.000 -14.000
Skyldig EL -7.197 -7.197    
Vejbelysning - Vedligeholdelse -2.000 -1.191 -2.000 -2.000
Opsparing Vejbelægning -7.200 -7.800 -7.500 -7.500
Diverse udgifter -2.000 -636 -1.700 -1.700
       
Årets resultat -1.197 30.813 -46.500 0
Primo Saldo   21.487 52.300 5.800
Ultimo Saldo   52.300 5.800 5.800
Referat fra generalforsamling 2009

Referat.

Generalforsamling, den 24 marts 2009

 

Dagsorden

1.                   Valg af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.                   Aflæggelse af regnskab.

4.                   Indkomne forslag.

5.                   Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6.                   Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.                   Hundeluftning.

8.                    Vejfest .

9.                    Eventuelt

 

32  fremmødte.

 

1.       Anders blev valgt som dirigent, og bekræftede at generalforsamlingen var blevet indkaldt lovligt og var derved myndig.

 

2.  Formanden berettede om at der var sket meget det forløbne år. Bestyrelsen har arbej-det med forskellige indspark fra beboere: Indhegning af regnvandsbassin, nabohjælp, antennelav, gadebelysning, planer for fællesareal, vængefest der blev holdt i september, og tak til nr. 8. som holdt fastelavnsfest for hele vænget.

Der er lavet aftale med entreprenøren om at så græs på de grønne områder til april, og afretning af kantsten, samt sidste slidlag på asfalten i maj.

 

Gadebelysningen er ustabil. Der arbejdes på sagen. Samtidig undersøges mulighederne for besparelse af energi.

 

Antennelaug kunne ikke betale sig, da fortjenesten skulle hentes hjem i, at Isabellavænget fik en samlet regning, og så skulle hver enkelt husejer opkræves beløbet. Fortjenesten ved arbejdet ville være omkring 50 kr./md./husstand.

 

Der henstilles til man nedsætter hastigheden i området, da der er rigtig mange børn, som færdes på vejen.

 

3.  Der er blevet indbetalt kr. 36.000 i kontingent, mod forventet kr. 57.000 ved regn-skabsårets afslutning. Der er stadig 6 grundejere, som mangler at betale kontingent for 2008. Der er udsendt rykkerbrev. Senere tilskrives der renter og rykkergebyrer i hht. Vedtægterne, og til sidst bliver det inkassosag.

Elforbruget er væsentlig større end der indbetalt a´conto i regnskabsperioden, så der vil være en ekstraregning på kr. 7000, som kommer til at figurere i 2009 regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.  Igen forslag

 

5.  Kontingent er uændret, dvs. kr. 1500/husstand i 2009, som skal indbetales inden 1. maj 2009. Kontingent og budget blev godkendt.

 

6.  Valg af revisor: Steen modtog genvalg

Valg af revisor suppleant: Carsten modtog genvalg

 

7.  De få hundeejere i vores vænge, som ikke har fuld kontrol over deres hund, blev bedt om at føre hunden i snor. Det er ofte hunde fra andre områder der besørger på de ube-byggede grunde åbne pladser. Bestyrelsen sørger for at der sættes et skilt op med et piktogram.

 

8.  Festudvalg til vejfest den 13. juni:

Kim nr. 19, Jacob nr. 11, Per nr. 32, Tina nr. 29, Steen nr. 15

 

9.  Fællesarealer: Tanja præsenterede en plan for indretning af fællesområdet, hvor der blandt andet blev diskuteret om der skulle etableres volleyboldbane. Bestyrelsen indkalder til arbejdsweekend. Dem der møder op kan være med til at sætte deres præg på indretningen.

Ubebygget grunde : Der henstilles til at ejer husker forpligtelsen mht. ukrudt. Bestyrelsen tager kontakt med ejer, som bliver gjort opmærksom herpå.

Kloak-regnvand : Der har været problemer med for meget vand efter kraftigt regnskyl ved nr. 18 og 33. Der opfordres til at rense vejen for grus/jord ud foran egen matrikel.

Asfalt: 1. lag er allerede revnet og hældningen er forkert. Der er enighed om, at det kan betale sig at bestille en boreprøve, for at se om vejkassen opfylder lovkrav.

Regnvandsbassin : ligger på privat grund. Odense kommune ejer ikke regnvandsbassinet, og vedligeholder derfor ikke beplantningen. Bestyrelsen vil finde en pris på indhegning af bassinet og etablering af låge mellem nr. 29 og31, for senere at få det til afstemning, samt få en dialog med landmanden der ejer jordstykket.

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2009

Lumby, den 9. marts 2009

 

Indkaldelse til generalforsamling 2009

 

Ejere af parceller i grundejerforeningen Isabellavænget indkaldes hermed til generalforsamling.

 

Mødet afholdes på Lumby skole.

Tirsdag, den 24. marts 2009 kl. 19:30

 

Dagsorden

1.                   Valg af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.                   Aflæggelse af regnskab.

4.                   Indkomne forslag.

5.                   Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6.                   Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.                   Hundeluftning.

8.                   Vejfest.

9.                   Eventuelt

 

Tilmelding til Per, Isabellavænget 32, senest den 17. marts 2009.

Resultatopgørelse 2008
Resultatopgørelse 2008
  Aktuelt 2008 Budget 2008
     
Kontingent 36000 57000
Renteindtægter 38 0
     
Snerydning 0 -3000
Gebyrer -290 -500
Græs/stier 0 -19500
Generalforsamling -498 -500
WEB hotel -664 -800
Vejfest -1842 -1500
Vedligeholdelse fællesområde 0 -1500
Legepladskontrol 0 -1600
Etablering Fællesområde 0 -10200
Vejbelysning - El -4058 -6700
Vejbelysning - Vedligeholdelse 0 -2000
Opsparing Vejbelægning -7200 -7200
Diverse udgifter 0 -2000
     
Årets resultat 21486 0
Årets resultat 21486
Hensat til vejbelægning 7200
Likvide beholdninger 28686
Budget 2009
Budget 2009
  Budget 2008 Aktuelt 2008 Budget 2009 Budget 2010
       
Kontingent 57000 36000 57000 57000
Skyldig kontingent 2008   21000  
Renteindtægter 0 38 100 500
       
Snerydning -3000 0 -4000 -4000
Gebyrer -500 -290 -500 -500
Græs/stier -19500 0 -8000 -20000
Generalforsamling -500 -498 -500 -500
WEB hotel -800 -664 -800 -800
Vejfest -1500 -1842 -2000 -2000
Vedligeholdelse fællesområde -1500 0 -1500 -1500
Legepladskontrol -1600 0 -1600 -1600
Etablering Fællesområde -10200 0 -30000 0
Vejbelysning - El -6700 -4058 -12000 -14000
Skyldig EL   -7197  
Vejbelysning - Vedligeholdelse -2000 0 -2000 -2000
Opsparing Vejbelægning -7200 -7200 -7200 -7200
Diverse udgifter -2000 0 -2000 -2000
       
Årets resultat 0 21486 -1197 1400
Ultimo Saldo     20289 21689
Tabsrisiko - kontingent     -15000 -7500
Ultimo     5289 -811
Referat

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Isabellavænget. 21/8-2008 på Lumby skole med 35 deltagere og 25 grundejere var repræsenteret.


1.   Anders Beck fra Isabellavænget 12 blev valgt som dirigent.

2.   Præsentation af bestyrelsen:
      Formand:            Rune
      Næstformand:     Per
      Kasserer:            Rikke
      Best.medlem:      Torben
      Best.medlem:      Tanja
      Suppleant:           Julie
      Suppleant:           Tina        

      Der er blevet arbejdet med følgende i bestyrelsen:
      Fællesområde, fejl og mangelliste til Finn Thomsen, budget,
      gadelys, vejfest og nabohjælp.

      Det blev foreslået at der tilsluttes lyscensor eller timer til
      gadebelysningen for at minimere strømforbruget. Bestyrelsen aflæser
      forbrug for det første halvår, og følger efterfølgende forbruget, 
      hvorefter der vil blive taget stilling til hvilken løsning, som vælges.

3.   Tanja fremlagde bestyrelsens forslag til indretning af fællesområde.

      Der var indsigelse imod vollyball/badmintonnet, da der var stor risiko
      for bolde på vejen, samt i omkringliggende haver. Der var også
      indsigelse imod optagelse af lån på 50.000 kr. til indretning af 
      fællesområde. Der blev opfordret til ikke at lave jordbakkerne så høje,
      at det kunne være generende for de omkringliggende huse. Kristian
      fra nr. 5 kommer med forslag til max. højde. Det blev foreslået at 
      kontakte Paulinevænget for evt. at lave fælles legeplads med dem.
      Der    blev spurgt om der er taget stilling til beplantning på området. 
      Der blev foretaget afstemning om der overhovedet skal være en 
      lejeplads. Der var 21 stemmer for etablering af fællesområde med 
      legeplads og ingen imod. Bestyrelsen arbejder videre med indretning af
      fællesområde med hensyntagen til fremsatte indsigelser. Rune 
      opfordrede interesserede i at melde sig til et legepladsudvalg, men der 
      var ingen henvendelser.

4.   Torben fremlagde forslag til budget.
      Budget samt kontingent på 1500 kr. pr. år. blev enstemmigt vedtaget, 
      dog bør man undgå at optage lån til etablering af fællesområde. Man 
      kan evt. bruge det beløb på 19.000 kr., som er afsat til vedligeholdelse
      af fællesarealer i indeværende år.

5.   Der henstilles til at ejerne af de ubebyggede grunde, sørger for at 
      begrænse ukrutsmængden på de ubebyggede grunde for ikke at
      genere de beboere, som har nyetablerede haver. Vores hjemmeside 
      kan nu ses på www.isabellavaenget.dk Rune orienterede kort om 
      vejfesten den 6. september. Der udsendes invitation snarest. Der 
      henstilles til at hundelufterne fjerner hundens efterladenskaber. Der 
      blev stillet spørgsmål til indhegning af kommunens regnvandsopsamling.
      Bestyrelsen har kontaktet kommunenog fået oplyst at vandbasinet ikke
      bliver indhegnet, og Isabellavænget har ikke ret til at sætte hegn op på
      kommunens grund. Det blev aftalt at bestyrelsen kontakter kommunen 
      igen, for at høre om mulighed for at få opstillet hegn evt. med 
      egenbetaling. Rune opfordrede de enkelte beboere til at skrive til 
      kommunen om problemet / risikoen. Fartbegrænsning: Der henstilles
      til at den anbefalede hastighed på max. 30 km/t bliver overhholdt, da 
      der løber mange små børn rundt og leger på området.

      Formanden takkede for det store fremmøde.
  

      

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

     

Ejere af parceller i grundejerforeningen Isabellavænget indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

Mødet afholdes på Lumby Skole.

 

Torsdag d. 21. august 2008, kl. 19.30.

 

 

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Orientering fra bestyrelsen
  3. Godkendelse af planer for fællesområde
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Eventuelt

 

 

Info:

Der er kun én stemmeberettiget pr. parcel ved afstemninger.

Budgettet er vedlagt denne indkaldelse.

Grundejerforeningen vil være vært med lidt at drikke og noget sødt til ganen.