Standardside

Møde i Grundejerforeningen d. 20. oktober 2015

 

Deltagere: Rune, Tina, Henrik, Per, Julie og Sanne

1. Referatet godkendes uden bemærkninger

2. Siden sidst:
Grund nr. 3 og 10 er solgt siden sidst.
Rune sender velkomstfolder til nr. 3


3. Vængedag
8 deltagere - der snakkes om hvad fremtiden er for denne.
Der er for ringe fremmøde.
Der skal nye vinde til - det tages op til generalforsamlingen.
Fx. bindende tilmelding/frokost eller evt. Morten Havemand med den omkostning det vil blive.

4. Facebook
28 hustande tilmeldt - opfordring til de resterende hustande om at tilmelde sig.

5. Økonomi
Der mangler nu kun en grundejer (nr. 19) til at betale kontingent. Torben har rykket dem.

6. Sikkerhed
Der forsøges optegnet figur på vejen ud for nr. 6 lørdag d. 24. oktober kl 14.00
Rune tjekker op på materialer.
Vi afprøver samtidig effekten af spejl.

7. Lys
Der er allerede 4 gadelamper der ikke duer - der er garanti på 12 mdr. og der tages kontakt til El-Andersen. Julie taler lige med Jan vedr. dette.

Jan indstiller lyset til vintertid og der tilrettes "lysetid" til lidt tidligere om morgenen og længere i weekenden.


8. Næste møde d. 3. december kl 19.00 hos Per til julehygge.


Referant: Sanne, Isabellavænget 33

 

Referat af Isabellaparkens grundejerforening den 18. august 2015

1.0

Referat godkendt.

 

2.0
Siden sidst
2.1
Rune var blevet kontakte af Tobias fra ”kunsten at rede liv” vedr. opsætning af en hjertestarter. Børnehaven har allerede fået en opsat, til brug af alle borgere. Det er Idrætsforeningen der har isene sat dette gode projekt, så derfor takkede vi nej til yderligere en kun med få meters afstand. En sådan hjertestarter er heller ikke omkostningsfri.    

 

3.0
Sikkerhed
3.1
Grundet mange restriktioner er det blevet besluttet, at der males en figur på vejen udfor hus nr. 6 i håb om opråb af fart.
3.2
Det blev besluttet, at vi i bestyrelsen tester med et spejl om det kunne have den ønskede effekt førend et køb foretages.

 

4.0
Vejfest
4.1
En rigtig god dag og alle betalte før festivitas, hvilket er første gang. Det sætter arrangørerne meget pris på at denne ”trend” fortsætter de kommende år.Tilslutningen var på samme niveau som tidligere år, men mange nye deltog. Juni er fortsat, at foretrække, da vi ønsker at denne dag ikke skal være en begrundelse for afbud til den fantastiske Lumbyfest der afholdes sidst i august. Dato for næste vejfest fastlægges i Januar 2016 og udmeldes på både facebook og hjemmesiden.

 

5.0
Vængedag
5.1
13. september holdes der vængedag. Følgende skal der laves:
-
Males figur på vej udfor nr. 6. Min. 3 personer.
-
Ordnes kanter udfor tomme grunde. Min.1 personer.
-
Træer ved indgangen til vænget rette med græs til stamme. Min. 2 personer.
-
”Græsramme” på 2 meters bredde langs vej og fortov udfor grund nr. 1 og 3.Min. 5 personer
-
Finpudsning af fællesareal. Min. 4 personer.
-
Ur til vejlys indstilles til vintertid. Aktion: Jan  

 

KOM OG GIV HÅND ALLE DER KAN; TAK

 

6.0
Økonomi
6.1
Der blev oplyst af kasseren, at 7 grundejere fortsat manglede indbetaling for 2015. Det er utroligt, at dette er så svær en opgave at oprette en årlig overførsel i sin netbank. Rykkere bliver iværksat nu. Der betvivles ikke, at her blot er tale om forglemmelse, men dette er unødvendigt og husk arbejdet i grundejerforeningen er frivilligt.  
6.2
Kasseren oplyst at likviditeten var fortsat fin, slev efter investeringen af nyt lys.  
7.0
Næste bestyrelsesmøde.
7.1
Uge 43, d. 20.oktober kl. 19.30 hos Julie.
7.2
Uge 49, d. 3. december kl. 19.00 hos Per (Dette er ikke et bestyrelsesmøde)
7.3
Uge 3, d. 19. januar kl. 19.30 hos Tina
7.4
Generalforsamling d. 14. marts. Formentligt skolens aula. Info følger…  
7.5
Uge 14 d. 8. april kl. 19.00 hos Rune (Påskemøde/konstituering)    

 

8.0
Evt. 
8.1
Grund nr. 10 er formentlig blevet solgt.  
8.2
Husk Lumbyfest d. 29. august 2015. Der er et vist et ”Isabella” bord, som man kan nævne ved evt. tilmelding, såfremt man ønsker at sidde med andre fra vænget. NB. Tilmelding er ikke nødvendigt og det er ikke en ”abefest”, så skulle man have lyst til god mad og lidt hyggesnak med andre fra Lumby, så mød op.      

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 20. januar 2015


Tilstede: Per, Tina, Julie, Sanne og Rune.

1. Referater fra sidste møder lægges på på hjemmesiden.

2. Siden sidst

Intet nyt.

3. Gadelamper.

Der bruges ca. 15.000.- kr om året på El til belysning i Isabellavænget.
Ved udskiftning af lamper til LED vil der være en besparelse på omkring 80%.
Der er ca. 12.000.- om året der kan spares.
Levetiden for de LED pærer vi har kigget på er 80.000 timer = ca. 40 år med vores brug.
Julie prøver at skaffe en LED pære E27 sokkel til test, hvis det virker i vores lamper.
Der er luft i vores økonomi, men det er nødvendigt med en merbetaling til en evt. lampeudskiftning.
Det er kun lampehovederne der behøver at blive skiftet.
Anlægsøkonomi er ca. 110.000.- delt med en besparelse på 12.000.- år = tilbagebetalingstid på 9-10 år.
Muligheder: låne 50.000.- fra asfaltopsparing og tilbagebetale med 12.000.- de første 5 år, samt en straks merbetaling fra grundejerne på 1.500.- det første år udover det årlige kontingent .
Der er også mulighed for at nedsætte kontingentet til 1.000.- i de næste 3 år.

4. Fartdæmpning
Fartdæmpende foranstaltninger med markering på vejen er drøftet med kommunen og det er fundet bedst at etablere rumlestriber for alle tre veje for at opnå det ønskede resultat med fartdæmpning.

Der indsendes den krævede ansøgning til Odense Kommune som også skal godkendes af Odense Politi.


5. Sten i vejsiden
Der ligger desværre stadig sten i vejsiden selvom det flerstemmigt på generalforsamlingen er besluttet at grundejerne skulle fjerne de sten man har lagt i det offentlige areal foran grundene. Bestyrelsen snakkede videre om løsningsforslag.

6. Generalforsamling
Afholdes 16. marts i Skolen Aula kl. 19.30, 
Julie har booket Aulaen.
Per laver indbydelse.
Der skal medbringes termokander
Kager bages af Julie, Tina og Sanne.
Tina kontrollerer om der er servietter og plastkrus til overs fra vejfest. Ellers skal dette købes. 
Kaffe, the, sodavand og øl og én mælk købes af Torben.

7. Eventuelt: 
Forløbet med trampestien blev kort gennemgået på mødet. Efter ønske fra flere beboere sidste år om mulighed for adgang fra vandhullet og til boldbanerne via marken mod vest blev der sidste år arbejdet med dette. Dette var der desværre beboere i den pågældende ende af Isabellavænget der satte sig imod, selvom det var uden for matriklerne. Bestyrelsen blev enige om, at hvis der skal arbejdes videre med denne sti, vil det være passende at interesserede grundejere fremlagde det som forslag til afstemning til generalforsamlingen.