Tidligere referater
mødereferat 7
Mødereferat. 7-8-08

1. Godkendelse af referat.

2. Fællesområderne blev drøftet. Tanja laver 3.d tegninger over evt legeplads på stedet.

3. Ekstraordinær generalforsamling. Vi fik uddelt alle opgaver i forhold til afoldelsen af mødet.

4.Vejfesten blev planlagt og opgaverne uddeligeret.🙂

evt. der var ingen punkter.
Mødereferat 5
Mødereferat - 5

24. juni 2008 kl 19.30 Isabellavænget 20

Dagsorden:

1.) Godkendelse af referat.
2.) Økonomi for Isabellavænget
3.) Overdragelse af området
4.) Praktiske ting ved generalforsamlingen
5.) Hjemmeside
6.) Fællesområde
7.) Eventuelt
8.) Næste møde


1) Referat godkendt.

2) Valg af referent går på skift, så det følger den der lægger hus til bestyrelsesmøderne.
Denne gang er det Julie.

Dette punkt slettes femover.

3) Budgettet er revideret.

Torben vil tage kontakt til Odense Kommunes skatteforvaltning med henblik på om der skal betales ejendomsskat af vores fællesareal.

Angående montering af lysføler på gadebelysningen afventer Torben den endelige besked.

Adressen for el-regningerne er ændret.

4) Listen over fejl og mangler, som vi mener, der skal laves inden området lever op til den lovede stand jfr. kontrakterne, er udarbejdet.
Der udarbejdes brev til Finn Thomsen mhp. færdiggørelsen af fejl og mangler. Dette inkluderer dog ikke vejbelægningen.

Planen er at den endelige overdragelse af området bliver efteråret 2008.

Der udarbejdes brev til grundejere af ubebyggede grunde mhp. endelig fastsættelse af dato for vejbelægning. 

Vejbelægningen forventes etableret senest 1/6 2009.

Endvidere ønsker bestyrelsen ikke at overtage bankgarantien for anlægsarbejdet på vejbelægingen.

5) Der er udarbejdet en liste over grundejerne som gennemgås.

Der er lavet indkaldelse til  ekstraordinær generalforsamling d. 21 august 2008 kl. 19.30 på Lumby Skole.
Budget og nyhedsbrev vedlægges indkaldelsen.
Bestyrelsen medbringer kaffe, the og kage. Der indkøbes øl og vand.

6) Rikke tager billeder af bestyrelsen og lægger dem ind på hjemmesiden.
Hjemmesiden er fortsat under udarbejdelse.

7) Punktet overgår til næste møde.

8) Nyhedsbrev til grundejerne er rette til.

Bestyrelsen vil stå for at arrangere vejfest d. 6 september 2008. Det fremtidige festudvalg forventes etableret ved næste ordinære generalforsamling.

9) Næste møde hos Rikke i nr. 19 torsdag d. 7. august 2008 kl. 19.30

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat.
2) Fællesområde.
3) Ekstraordinær generalforsamling.
4) Vejfest.
5) Eventuelt.

 

  


Referater
Referater

Referat fra bestyrelsesmøde 5. maj 2008

 Grundejerforeningen – Isabellavænget

Mødereferat - 4

8. maj 2008 kl.19.30 Isabellavænget 6 


Formanden bød velkommen og efter en kort snak, fortsatte mødet med dagsordnen.


1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2) Valg af referent
Valget af referent går på skift, så det følger den der lægger hus til bestyrelsesmøderne. Denne gang er det Rune.

3) Overdragelse af Isabellavænget

Der skal laves en liste over de ting som vi mener der skal laves i vænget inden området lever op til den lovede stand jfr. kontrakterne. Her tænkes på græssåning, kantsten og stier der mangler at blive etableret.

Listen bliver afleveret til Finn Thomsen.

Det blev aftalt at vi skulle lave en rundtur i Isabellavænget d. 22. maj 2008.

 

4) Økonomi for Isabellavænget

Torben fremlagde forslag til budget. Det er nu næsten ved at være på plads.

Rune ændrer adresse for El-regningerne til kasserer Rikke Andersen.

Rikke sørger for at betale udgifterne til hjemmesiden.

 

5) Indkaldelse til generalforsamling

Rune fremlagde udkast til indkaldelse og infobrev for Isabellavænget. Der kom indput og Rune arbejder videre med dem. Datoen for Generalforsamlingen er sat til den 21. august 2008.

 

6) Fællesområde

Tanja har lavet 3D udkast med forslag til indretning af fællesområdet.

Der arbejdes videre med indretningen af området og de fine tegninger vil blive forbedret og fremlagt for beboerne til generalforsamlingen.


7) Næste møde
Hos Julie i nr. 20 d. 24. juni 2008
 

8) Eventuelt

Torben sørger for at der monteres lysføler på vejbelysningen.

Per har skaffet skilt og infofoldere for Nabohjælp. Folderne deles ud når skiltet er sat op.

 

Per har undersøgt mulighed for kabelTV til Isabellavænget lige som boligforeningerne kan fådet billigere ved etablering af fast aftale og pakkeløsninger. Man kan opnå en besparelse på 600.- pr. år men det giver mere administrationsarbejde der skal løses lokalt.

 

Der har været flere forespørgsler på indhegning af regnvandsbasssinet. Kommunen har ansvaret for bassinet og det ligger i øvrigt uden for Isabellavængets matrikel. Kommunen har udmeldt at de ikke sætter hegn op omkring bassinet.

 

Der har været problemer med henkastning af jord, beton og lign. Byggeaffald i området. Beboere fra Paulinevænget, der har henkastet dette er blevet standset, og vi regner med at det ikke sker igen.

 

 

 

 


Velkommen til vores hjemmeside

Dagsorden

8. april 2008, kl. 19:30 – Isabellavænget 28

 


 Dagsorden:
1) Godkendelse af referat
2) Valg af referent
3) Økonomi - fastlæggelse at budgetforslag
4) Fællesområde

5) Indkomne punkter fra beboere
6) Antenneforening
7) Nabohjælp

8) Ekstraordinær Generalforsamling

9) Eventuelt
10) Næste møde.  

 


Dagsorden

28. februar 2008, kl. 19:30 – Isabellavænget 32

  


 Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Valg af referent
3) Økonomi - fastlæggelse at budgetforslag
4) Fællesområde
5) Indkomne punkter fra beboere
6) Antenneforening
7) Eventuelt
8) Næste møde.
  


Referat fra møde 2 d. 28 februar 2008

Referat:

Grundejerforeningen – Isabellavænget

Mødereferat - 2

28. februar 2008, kl. 19:30 – Isabellavænget 32

 


 Dagsorden:
1) Godkendelse af referat
2) Valg af referent
3) Økonomi - fastlæggelse at budgetforslag
4) Fællesområde
5) Indkomne punkter fra beboere
6) Antenneforening
7) Eventuelt
8) Næste møde.  

 

1) Godkendt.

2) Valget af referent går på skift, så det følger den der lægger hus til bestyrelsesmøderne. Denne         gang er det Per.

3) Faste udgifter:
-Snerydning/ saltning af fælles sti med Paulinevænget 1000 kr.
-Græsslåning af fællesarealer/stier 20000 kr.
-Belysning 12000 kr.
-Webhotel/ hjemmeside 800 kr.
-Tilsyn af evt. komne legeplads 1600 kr.                                                                                                          -Vi mangler stadig en pris på vejbelægning.
  Det forventes at udgiften til grundejerforeningen bliver 1500 kr. pr. husstand pr. år.

4) Der skal skitseres konkrete forslag til udformning af fællesområde. Der blev foreslået at fællesområde skal indeholde: jordvold, sandkasse, en borg, træbjælker, et gyngestativ, en bålplads samt borde og bænke. Dette forventes at blive en investering på ca. 50000 kr.  

5) Der har været enforspørgsel på at få dækket udgifter til flytning af en gadelampe. Svaret er at gadelampen gerne må flyttes, men det bliver for egen regning.

6) Antenneforening og Nabohjælp tages op på næste møde.

7)  Tanja har lagt penge ud til aconto el for 1. kvartal 2008, samt betaling af hjemmeside. På næste møde laves indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

8) Næste møde d. 8/4 2008 hos Tina i nr. 29


Referat fra møde 1 d. 17 januar 2008

Referat:

Grundejerforeningen – Isabellavænget

Mødereferat - 1

17. januar 2008, kl. 19:30 – Isabellavænget 27

  


 Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Velkomst, valg af referent
3) Nyt omkring skøde for Isabellaparken
4) Konstituering af bestyrelse
5) Brainstorm for aktiviteter og udgifter for grundejerforeningen med henblik på budgetforslag og forslag til kontingentstørrelse
6) Fællesområde
7) Eventuelt
8) Næste møde.
     

1) Godkendt.

2) Valget af referent går på skift, så det følger den der lægger hus til bestyrelsesmøderne. Denne gang er det Tanja.

3) Skødet er stadig under behandling ved kommunen. Ændringer af vedtægter skal godkendes.

4) Per tager mod posten som næstformand, og Rikke er kasserer med hjælp fra Torben  

5) Faste udgifter:
-Snerydning/ saltning af fælles sti med Paulinevænget (Per)
-Græsslåning af fællesarealer/stier (Rikke)
-Vedligehold af stier (Rikke)
-Generalforsamling
-Belysning
-Vedligehold af belysning (Torben)
-Webhotel/ hjemmeside
-Telt leje
-Tilsyn af evt. komne legeplads (Rune)

Aktiviteter:
-Forslag til legepladsindretning (Torben)
-Etablering af bankforbindelse (Rikke)
-Afholdelse af gadefest til sommer. Der skal nedsættes en mindre gruppe som arrangør.

6) Vi forventer at entreprenøren sår græs til foråret.
Samtidig skal der undersøges om etablering af jordvold med store PVC rør (til brug for leg) på grønt område er en brugbar løsning til foreningen får råd til at etablere en mindre legeplads.

7) Rune kontakter Advokat Holger for at sikre, at regler vedr. ekstraordinær genenralforsamling, hvor budget skal godkendes, overholdes. Derudover rådspøger han, om retningslinier vedr. etablering af grønne fællesarealer.
-Fejl/mangler:  Stier skal etableres, kantstene rettes op.
-Torben tager kontakt til Finn Thomsen vedr. manglende vejbelysning.
-Tanja prøver rollen som Webmaster
-Per indhenter tilbud ang. opkørelser, så andre beboere kan have mulighed for at føre sig på en liste. 

8) Næste møde d. 28/2 2008 hos Per i nr. 32

Overskrift 1